สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 110 9 6 3 125
2 วชิรปราการวิทยาคม 82 18 11 2 111
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 77 23 7 1 107
4 ขาณุวิทยา 73 21 5 1 99
5 พรานกระต่ายพิทยาคม 72 17 8 6 97
6 วัชรวิทยา 69 10 6 1 85
7 คลองลานวิทยา 62 19 13 6 94
8 ปางศิลาทองศึกษา 52 17 15 8 84
9 ทุ่งทรายวิทยา 51 17 13 1 81
10 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 42 20 10 6 72
11 ระหานวิทยา 42 15 2 8 59
12 พิไกรวิทยา 40 17 10 2 67
13 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 39 24 12 7 75
14 นาบ่อคำวิทยาคม 37 23 8 4 68
15 เรืองวิทย์พิทยาคม 36 11 12 5 59
16 ลานกระบือวิทยา 35 13 12 7 60
17 สลกบาตรวิทยา 33 16 15 8 64
18 สักงามวิทยา 32 12 4 5 48
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 31 9 4 4 44
20 ไทรงามพิทยาคม 26 12 5 6 43
21 นครไตรตรึงษ์ 25 17 17 6 59
22 วังแขมวิทยาคม 24 10 9 3 43
23 คณฑีพิทยาคม 23 14 13 8 50
24 ปางมะค่าวิทยาคม 23 10 6 5 39
25 หนองกองพิทยาคม 20 8 11 7 39
26 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 19 10 13 6 42
27 บ่อแก้ววิทยา 19 7 6 5 32
28 โกสัมพีวิทยา 17 13 14 3 44
29 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 17 10 6 3 33
30 โค้งไผ่วิทยา 16 10 6 9 32
31 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 14 5 7 9 26
32 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 13 11 5 5 29
33 วังไทรวิทยาคม 11 5 5 4 21
34 ชากังราววิทยา 10 10 10 6 30
35 เพ็ชระศึกษา 8 5 3 1 16
36 ตรีจุฬาศึกษา 6 7 3 2 16
37 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 5 4 0 3 9
38 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0 0 0
รวม 1,311 479 312 176 2,102