กำหนดการพิธีเปิด
                                            กำหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดกำแพงเพชร) ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                  “วิชาการก้าวล้ำ  หัตถกรรมก้าวไกล  นำภูมิปัญญาไทย  สู่มาตรฐานสากล
                                วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒
ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
                        .........................................................................

เวลา ๐๘.๓๐ น. - บรรเลงเพลงโดยวงดนตรีสากลนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
                             - คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ร่วมพิธีเปิด พร้อมกัน ณ หอประชุมวัชร – นารี  
 
เวลา ๐๙.๐๙ น. - นายสุนทร  รัตนากร   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมวัชร-นารี   ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                             - การแสดงของนักเรียน
                             - นายอำนวย  อภิชาตตรากูล   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กล่าวรายงาน
                             - ประธานกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิด และมอบงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.กำแพงเพชร
                             - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต ๔๑
  มอบประกาศเกียรติคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้สนับสนุนการจัดงาน
                             - ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ
          ๑. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร  ผู้สนับสนุนการจัดงาน
          ๒. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดูแลการแข่งขันกิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์) / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี “หุ่นยนต์”
          ๓. โรงเรียนขาณุวิทยา  ดูแลการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
          ๔. โรงเรียนคลองลานวิทยา  ดูแลการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
          ๔. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดูแลการแข่งขันกิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          ๖. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  ดูแลการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี “คอมพิวเตอร์”
          ๗. โรงเรียนวัชรวิทยา ดูแลการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          ๘. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ดูแลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
          ๙. โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ดูแลการแข่งขันกิจกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม
        ๑๐. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร  เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                           -  ประธานพิธี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ประธานพิธี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงผลงานและกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆ
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 12:45 น.