งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณธณ    คุณรักษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    หอมมาลา
3. เด็กชายอนพัช    เก่งธัญญการ
4. เด็กหญิงทัศนียาพร    มังคลาด
5. เด็กหญิงลภัสรดา    ทั่งศิริ
6. เด็กชายภัทราวุธ    แผนดี
7. เด็กชายวัชรพงษ์    จันทร์แจ่ม
8. เด็กหญิงธนิสรา    โวเลอร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางปรียาวรรณ    ศรีพารา
2. นายวสันต์    คงโต
3. นางสาวสาวิตรี    สร้างนอก
2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรรภิรมย์    อินกรัด
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    ทองพิจิตร
3. เด็กชายธนฤษ    นิ่มนวล
4. เด็กชายขวัญชาติ    วัตตเสรี
5. เด็กชายนพดล    พลขันธ์
6. เด็กหญิงกนกพร    ขอนทอง
7. เด็กหญิงสาริศา    เขียนขยัน
8. เด็กหญิงฐิติณัฐ    คมขำ
9. เด็กหญิงพรทิพย์    ถมทอง
10. เด็กหญิงบัณฑิตา    บัวเผียน
1. นางสาวภราดา    วิเชียรดี
2. นางวัฒนา    วิโรจน์โยธิน
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    ทารส
2. เด็กชายศุภกร    พลาพล
3. เด็กชายเมธา    พิศวง
4. เด็กชายณัฐดนัย    จันทะลี
5. เด็กชายอนุวัฒน์    รุ่งมณี
6. เด็กหญิงอังกินันท์    ประจงจีบ
7. เด็กหญิงยอดขวัญ    อาจทะนงค์
8. เด็กหญิงรัชนี    ทัพวัน
9. เด็กหญิงกฤตยา    ศรีสอน
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร    โยชะนะ
1. นางสาวพรทิพย์    หงษ์อาลัย
2. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
3. นายไกรจักร    คำบุญเรือง
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริศรา    เนรมิตร
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ทองสมัย
3. เด็กหญิงพิมพิพัฒ    ทองคำ
4. เด็กหญิงภัทรวดี    วงศ์อามาส
5. เด็กชายอนุสรณ์    ทาวัง
6. เด็กชายประกรชัย    รักประกิจ
7. เด็กหญิงกัญญาภัค    การภักดี
8. เด็กชายพงศกร​    สุข​เนตร
9. เด็กชายสิริวัฒน์    ทองกร่ำ
10. เด็กชายภูสิทธิ์    รัดถาดา
1. นายกิตติพงษ์    ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ    สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์    กัณหา
5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    มีสุข
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    อุ่นเป็นนิจ
3. เด็กหญิงหัสยา    ไวยโรจน์
4. เด็กหญิงนันทิกานต์    ฤทธิ์สิงห์
5. เด็กหญิงฐิติวรดา    เทพแสน
6. เด็กชายภานุสรณ์    ยอดบ่อพลับ
7. เด็กชายอติเทพ    สุขสำราญ
8. เด็กชายวีรภาพ    ศุภศร
9. เด็กชายณัฐชัย    ช่างสะกล
10. เด็กชายรัชชานนท์    อ่ำครอง
1. นางวันเพ็ญ    จงสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณรงค์ทรรศน์    ศรีปินใจ
2. เด็กชายวัชรวิทย์    กระเช้าเงิน
3. เด็กชายบุญยากร    ชื่นด้วง
4. เด็กชายธิเบต    สมดวงศรี
5. เด็กชายศิววงศ์    เสริมสวัสดิ์กุล
6. เด็กหญิงชลธิชา    ชัยบัญหา
7. เด็กหญิงพิยดา    ทองปาน
8. เด็กหญิงชฎาณัฐภัทร    ผลาผล
9. เด็กหญิงวราลักษณ์    วานุนาม
10. เด็กหญิงนรีรัตน์    จินดาวงษ์ธรรม
1. นางสาวทิพย์วรรณ    พึ่งชู
2. นายนพพร    แจ่มหม้อ
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกัมพล    ทองบุญ
2. เด็กชายธันวา    คงอินทร์
3. เด็กชายปิยะชาติ    ทองสุข
4. เด็กชายธีรภัทร์    คำแล่น
5. เด็กหญิงกัลยกร    ป้อมยุคล
6. เด็กหญิงหมวง    แซ่จ๋าว
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุธรรม
8. เด็กหญิงณกัลยา    ฉิมพาลี
9. เด็กหญิงนภัสสร    นาคพงษ์
10. เด็กชายกถติน    ธิมา
1. นางสาวขวัญจิรา    ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ    ไพฑูรย์
3. นายผจญ    จันธิดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................