งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    หอมมาลา
2. เด็กหญิงอารีวรรณ    ละออ
3. เด็กหญิงทัศนียาพร    มังคลาด
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    วังอาจ
5. เด็กหญิงลภัสรดา    ทั่งศิริ
6. เด็กชายวัชรพงษ์    จันทร์แจ่ม
7. เด็กหญิงชลธิชา    คันศร
8. เด็กหญิงธนิสรา    โวเลอร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทัพไท    พร้อมเพรียง
2. นางปรียาวรรณ    ศรีพารา
3. นางสาวสาวิตรี    สร้างนอก
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอังกินันท์    ประจงจีบ
2. เด็กหญิงยอดขวัญ    อาจทะนงค์
3. เด็กหญิงรัชนี    ทัพวัน
4. เด็กหญิงขวัญหทัย    แสนณรงค์
5. เด็กหญิงกฤตยา    ศรีสอน
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร    โยชะนะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทศพร    ราชรองเมือง
2. นางสาวพรทิพย์    หงษ์อาลัย
3. นางสาวสายชล    ปัญทีโป
4. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรกมล    เอี่ยมพงษ์
2. เด็กหญิงวรร์วรรศา    สุภานิชทวาสิน
3. เด็กหญิงศุภดา    อำนวย
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    บุญเชิญ
5. เด็กหญิงนิรารัชย์    พุ่มชา
6. เด็กหญิงปรางสินี    สุกระ
7. เด็กหญิงระรินทิพย์    ผสมทรัพย์
8. เด็กหญิงเกศรินทร์    กองเพชร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกฤติยา    ยองทอง
2. นางสาวนวลจันทร์    คล้ายจ้อย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................