งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์พัฒน์    เงางาม
2. นางสาวกัลยาดี    พวงพี
3. นางสาววีราวรรณ    บุญรอด
4. นางสาวแพรชมพู    เขื่อนยัง
5. นางสาวปิยธิดา    บุญศักดิ์
6. นายธนภัทร    ไม้สนธิ์
7. นายเมธชนันชัย    ประเสริฐ
8. นางสาวพลอยไพลิน    พูนประสิทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทัพไท    พร้อมเพรียง
2. นางปรียาวรรณ    ศรีพารา
3. นางสาวสาวิตรี    สร้างนอก
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายวิษณุ    บุตรศรีด้วง
2. นายกุสุมา    จินดาวงศ์
3. นางสาวฐิติพร    คำบรรลือ
4. นางสาวชุติมา    เมฆี
5. นางสาวธัญญาเรศ    กิติโยธี
6. นางสาวสุนิษา    หอมรื่น
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวภราดา    วิเชียรดี
2. นางวัฒนา    วิโรจน์โยธิน
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกุสุมา    อ้นเกษ
2. นางสาวถวิกา    อินทรโส
3. นางสาวธีรดา    เครือยา
4. นางสาวภรณี    เนียมหอม
5. นางสาววิรัญดา    ดุลย์มา
6. นางสาวลฎาภา    หลวงกิจจา
7. นางสาวกันต์ณสินี    สุภานิชทวาสิน
8. นางสาวปาลิดา    ศรีสิงห์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกฤติยา    ยองทอง
2. นางสาวนวลจันทร์    คล้ายจ้อย
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิไลวรรณ    กองคำ
2. นางสาวทิพวรรณ    พิลึก
3. นางสาวภรภัทร    สินธุ
4. นางสาวชนานาฎ    เฉลยภพ
5. นางสาวอธิภาวดี    เฉลยภพ
6. นางสาวอริสา    ใจยะสิทธ์
7. นายวิศรุต    พะวงศ์ศักดิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกมลวรรณ    อินทรสูต
2. นางสาวอรภิชา    เตียวตระกูล
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายธีรวัฒน์    เบ้าทอง
2. นายบดินเดชา    สุทา
3. นายจุลจักร    ไชยวงค์สาย
4. นางสาวธนนันท์    แสงแก้ว
5. นางสาวอชิรญา    สีนอ
6. นางสาววรรณกานต์    ผสม
7. นางสาวศิริกรานต์    ทิยานัน
8. นางสาวภัฒราพร    ตุมขาว
9. นางสาวศิริภา    เสนะ
10. นางสาวฐิติยา    มาลัย
11. นางสาวสุพิชชา    เมืองกระจ่าง
12. นางสาวนวพร    เอ้ยวัน
1. นางสาวขวัญจิรา    ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ    ไพฑูรย์
3. นายผจญ    จันธิดา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................