งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    คันศร
2. เด็กหญิงสุทธิดา    หอมมาลา
3. เด็กหญิงทัศนียาพร    มังคลาด
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    วังอาจ
5. เด็กหญิงลภัสรดา    ทั่งศิริ
6. เด็กหญิงธนิสรา    โวเลอร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทัพไท    พร้อมเพรียง
2. นายวสันต์    คงโต
3. นางสาวสาวิตรี    สร้างนอก
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธาสินี    รัตนวรรณ์
2. เด็กหญิงปาลิตา    ถมยา
3. เด็กหญิงกฤติยา    แพงมี
4. เด็กหญิงนครินทร์    จีนเพชร
5. เด็กหญิงกฤติยา    คะระออม
6. เด็กหญิงกัลยาณี    จูมาศ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกมลชนก    บัวแย้ม
2. นายอธิพัฒน์    อินทพงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ชาเกิม
2. เด็กหญิงปาณิศา    ศรีขุ้ย
3. เด็กหญิงช่อทิพย์    สนิทนอก
4. เด็กหญิงธนารีย์    ดาธา
5. เด็กหญิงวราภรณ์    แสงฤทธิ์
6. เด็กหญิงธัญชนก    ศรีสุข
7. เด็กหญิงจิรัชยา    พันธุ์พุ่ม
8. เด็กหญิงสุภานัน    สุขสงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุรรัตน์    บุญประสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาลินี    เอกปัชชา
2. เด็กหญิงวรรณษา    พิจิตรชุมพล
3. เด็กหญิงอัจฉรา    เทียนพร
4. เด็กหญิงธันยพร    พันทับ
5. เด็กหญิงขัตติยา    ผลมุ่ง
6. เด็กหญิงฐิติกัลยา    จิตธรรม
7. เด็กหญิงกัลยาณี    จำนงสุข
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    อ่อนสิงห์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสุวิมล    ภูนคร
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรกมล    เอี่ยมพงษ์
2. เด็กหญิงวรร์วรรศา    สุภานิชทวาสิน
3. เด็กหญิงศุภดา    อำนวย
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    บุญเชิญ
5. เด็กหญิงนิรารัชย์    พุ่มชา
6. เด็กหญิงปรางสินี    สุกระ
7. เด็กหญิงระรินทิพย์    ผสมทรัพย์
8. เด็กหญิงเกศรินทร์    กองเพชร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกฤติยา    ยองทอง
2. นางสาวนวลจันทร์    คล้ายจ้อย
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัณฑิตา    อินทรเกษม
2. เด็กหญิงเขมจิรา    พุ่มหมัน
3. เด็กหญิงปาณิสรา    ภูมิศาสตร์
4. เด็กหญิงพรกนก    ต่างงาม
5. เด็กหญิงวรรณพร    สิงห์คำ
6. เด็กหญิงเมธาวดี    ยามา
7. เด็กหญิงจิรัชญา    แคนเภา
8. เด็กหญิงญานิดา    กัลปพฤกษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพรพัสนันท์    พุ่มเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    พัฒสาริกิจ
2. เด็กหญิงวิลาสิณี    หวลจิตร
3. เด็กหญิงมนัสวี    พวงพุ่ม
4. เด็กหญิงกชกร    มาณะสร้าง
5. เด็กหญิงธนพร    รู่กระโทก
6. เด็กหญิงโชษิตา    วงษ์กัณหา
7. เด็กหญิงจรรยาลักษณ์    บัวลอย
8. เด็กหญิงสุพรรณวดี    มากบุญ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกมลวรรณ    อินทรสูต
2. นางสาวอรภิชา    เตียวตระกูล
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    ญาติมาก
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    รอดคุ้ม
3. เด็กหญิงณัฐชานันท์    ดีวัน
4. เด็กหญิงณัฐฌาภรณ์    ศรีสมุทร
5. เด็กหญิงสุภาพร    เขียวขำ
6. เด็กหญิงมิตรภาพ    ยิงรัมย์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวยิ่งรัก    ทองมีทศพร
2. นางสาวเบญจรัตน์    ผลเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูนุท    มีมุข
2. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์    สิงห์เถื่อน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    คำภูมี
4. เด็กหญิงดาวิกา    เสนคราม
5. เด็กหญิงสมพร    สนิทแสง
6. เด็กหญิงทิพนภา    โพธิ์เย็น
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนัฐพร    ชาวด่าน
2. นางเตือนตา    ยอดนครจง
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ทองนัยไชย
2. เด็กหญิงพิชญา    สระทองลี
3. เด็กหญิงพีรดา    โสภาพันธ์
4. เด็กหญิงปิยธิดา    มูลประหัส
5. เด็กหญิงรุ่งวิภาพร    เขียนอินทร์
6. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    พระคำจันทึก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจิรวรรณ    จีนรัมย์
2. นางสาววราทิพย์    โพธิ์ทอง
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุธรรม
2. เด็กหญิงณกัลยา    ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    รวมสันเที๊ยะ
4. เด็กหญิงอภิญญา    บุญวัดหงษ์
5. เด็กหญิงอมิตา    แสงปัญญา
6. เด็กหญิงลักษมี    จาบทอง
7. เด็กหญิงษมาวรรณ    สุรเณร
8. เด็กหญิงชุติมน    ใหปาโต
9. เด็กหญิงปาณิตา    เกตุสาคร
10. เด็กหญิงพรภิรัก    ชนะพล
11. เด็กหญิงจุฑามาศ    พึ่งประยูร
12. เด็กหญิงเกวลิน    ปะละสอน
1. นางสาวขวัญจิรา    ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ    ไพฑูรย์
3. นายผจญ    จันธิดา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................