งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์พัฒน์    เงางาม
2. นางสาวกัลยาดี    พวงพี
3. นางสาววีราวรรณ    บุญรอด
4. นางสาวแพรชมพู    เขื่อนยัง
5. นางสาวปิยธิดา    บุญศักดิ์
6. นางสาวพลอยไพลิน    พูนประสิทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทัพไท    พร้อมเพรียง
2. นายวสันต์    คงโต
3. นางสาวสาวิตรี    สร้างนอก
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    กลิ่นขวัญ
2. นายวัชรพงษ์    ต่ายจันทร์
3. นางสาวอริศรา    บัวบาน
4. นางสาวโยสิตา    บุญสุข
5. นางสาวสุนิสา    มีสัตย์
6. นางสาวสิริยากร    บุญจูง
7. นางสาวอนงค์ทิพย์    แตงโตนด
8. นางสาวรัตนาภรณ์    ขอนทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทศพร    ราชรองเมือง
2. นางสาวพรทิพย์    หงษ์อาลัย
3. นางสาวสายชล    ปัญทีโป
4. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวละอองทิพย์    มั่นคง
2. นางสาวสุดารัตน์    เทพโสภา
3. นางสาวปราถนา    เลิศสวัสดิ์
4. นางสาวนฤมล    แสงเจริญ
5. นางสาววิลาสินี    ผิวเหลือง
6. นางสาวอรณี    สีม่วง
7. นางสาวนันทิวา    ตุ่นสาจันทร์
8. นางสาวพิมพ์พร    อินเลี้ยง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุรรัตน์    บุญประสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกุสุมา    อ้นเกษ
2. นางสาวลฎาภา    หลวงกิจจา
3. นางสาวถวิกา    อินทรโส
4. นางสาวภรณี    เนียมหอม
5. นางสาวธีรดา    เครือยา
6. นางสาววิรัญดา    ดุลย์มา
7. นางสาวกันต์สินี    สุภานิชทวาสิน
8. นางสาวปาลิดา    ศรีสิงห์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกฤติยา    ยองทอง
2. นางสาวนวลจันทร์    คล้ายจ้อย
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิไลวรรณ    กองคำ
2. นางสาวพิพวรรณ    พิลึก
3. นางสาวภรภัทร    สินธุ
4. นางสาวชนานาฎ    เฉลยภพ
5. นางสาวอธิภาวดี    เฉลยภพ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกมลวรรณ    อินทรสูต
2. นางสาวอรภิชา    เตียวตระกูล
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวอัมพิกา    พรมบุตร
2. นางสาวจันทกานต์    พรมสุ่น
3. นางสาวกมลวรรณ    บัวขาว
4. นางสาวกัญญาณัฐ    ศิรวราวาท
5. นางสาวสุภาวดี    บุญเชิญ
6. นางสาวมนัสวรรณ    มองล่า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางดารณี    กัลป์ธนวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................