งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวใบเตย    -
2. นางสาวพรศิริ    ศรีเสนา
3. นางสาวอริศรา    บัวบาน
4. นางสาวกัลยาณี    เกษี
5. นางสาวชนกสุดา    เครือภู่
6. นางสาวภัทรลภา    กรมดารา
7. นางสาวรัตนาภรณ์    ขอนทอง
8. นางสาวสิริยากร    บุญจูง
9. นางสาวสุนิสา    มีสัตย์
10. นางสาวโยสิตา    บุญสุข
11. นางสาวอนงค์ทิพย์    แตงโตนด
12. นางสาวยุพินภรณ์    พลศร
13. นายณัฐพล    กลิ่นขวัญ
14. นายกิตตินันท์    อูปคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทศพร    ราชรองเมือง
2. นางสาวพรทิพย์    หงษ์อาลัย
3. นางสาวสายชล    ปัญทีโป
4. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
5. นายไกรจักร    คำบุญเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................