งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ปุเรนเต
2. เด็กชายธีระพัชร    ยอดบัว
3. เด็กหญิงเมฆขลา    วรดิษฐ์
1. นางวรวีร์    มรกฎ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิรวิทธ์    เพ็งหมื่น
2. เด็กชายปาราเมศ    แซ่อ้วง
3. เด็กชายลิขสิทธิ์    รสไทสง
1. นางสาวจุไร    นักปี่
2. นายสุรัติ    ช่างย้อม
3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติน    แก้วเพชร
2. เด็กชายรพีภัทร    อินจันทร์
3. เด็กชายอนุพงษ์    โพธิ์พรมมา
1. นายอนุสรณ์    อินทะนะ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนิรุจน์    สารัชชู
2. เด็กชายรัชโยธิณ    เลพล
3. เด็กชายสุวิทย์    ดวงมี
1. นางสาววราทิพย์    โพธิ์ทอง
2. นายสัญชัย    สลับสี
5 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัชร    หิมารัตน์
2. เด็กชายวุฒิชัย    แก้วทิพย์
3. เด็กชายปรเมศวร์    กิ่งเกษ
1. นายยุทธนา    ปานเหง้า
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................