งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายนายสันติ    แข็งแรง
2. นายธนกร    ภูพาดงา
3. นางสาวธนพร    ภูพาดงา
1. นายกุลรัตน์    เจริญสุข
2. นายชาญชัย    ศรีอุทัย
2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทรวิมล    บริรัตน์
2. นางสาวพัชรี    ทองครุฑ
3. นางสาวณัชยา    ศรีห้วย
1. นางวรวีร์    มรกฎ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายธาดา    ศรีดาเดช
2. นายศุภชัย    ฉิมพาลี
3. นายเฉลิมเกียรติ    ปิ่นรัตน์สุวรรณ
1. นายพิทักษ์    บุญญาสิทธิ์
2. นายสุรัติ    ช่างย้อม
4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายกฤติน    รุ่งเรือง
2. นายจิรพัฒน์    แว่นศิลา
3. นายทินกร    กรุดเที่ยง
1. นายอนุสรณ์    อินทะนะ
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิตา    หมวกทอง
2. นางสาวนิศารัตน์    บุญเกิด
3. นายธวัชชัย    อ้ายฝอย
1. นายยุทธนา    ปานเหง้า
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................