งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิษา    แก้วชุย
2. นางสาวสุพิชชา    พลาพล
3. นางสาวศศิลักษณ์    โพธิบัลลังค์
1. นางสาวนพรัตน์    สงคุ้ม
2. นางสุภรัตน์    รัตนประภา
2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวเนื้อทอง    แสนสง
2. นางสาวสุนิสา    บุญห่อ
3. นางสาววรัมพร    กาวมณี
1. นางสาวม่านทอง    เจตเขตกิจ
2. นางสาววรินดา    ลอสวัสดิ์
3 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกานต์    ชาชาญ
2. นางสาวชนิดา    โค้วสุวรรณ์
3. นางสาวดาราวดี    เรืองวงษ์
1. นายวินัย    อ่อนน้อม
2. นางสาวออมสิน    วินิจมนตรี
4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทติยากร    สืบสาร
2. นางสาวนพมณี    สุุขพร้อม
3. นางสาวปนัดดา    เบ้าชะนะ
1. นายทัศนัยน์    ทึงขำ
2. นางสาวปัทมา    บุญเจริญพงค์
5 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    พิลึก
2. นางสาวปรีดาวรรณ    ฤทธิ์แดง
3. นายจิรพงษ์    สีพา
1. นางสาวชลณพรรธษ์    ศรีเริงหล้า
2. นางสาวเบญจรัตน์    ผลเจริญ
6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวนวรัตน์    สุเมรุไหว
2. นางสาวเนตรชนก    บรรชร
3. นางสาวมาริษา    ศิลาลอย
1. นางยุพดี    อ่อนฤทธิ์
2. นายวุฒิไกร    อุยตระกูล
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธัญญา    ธิเขียว
2. นางสาวพิยดา    กังเจริญ
3. นายวัชระ    สีฟอง
1. นางละเอียด    โชติน้อย
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวประภาภรณ์    ไวกสิกร
2. นางสาวอณุธิตา    จันทร์สงเคราะห์
3. นายธิติสรร    หลุ่มรื่น
1. นางคนึงนิจ    ชัยมี
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสิตานันท์    กรีวาส
2. นางสาววนิดา    จากมะพลับ
3. นางสาวสุธิดา    ราชประดิษฐ์
1. นางจิตรา    คงบุญพัฒนาภรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................