งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนาภา    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงธิตินันท์    รัตทะนี
3. นางสาวสุกัญญา    ปกิลาเค
4. เด็กหญิงเคททิ    ชัยรินทร์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เห็มสุวรรณ
6. นางสาวช้องนาง    สนโศก
7. นายวิทยา    แก้วพิทูรย์
8. นางสาวหนึ่งธิดา    มูลลอด
9. นางสาวธิดารัตน์    พานแก้ว
10. นายสราวุธ    พุทธบุรี
1. นายวันโชค    วารินิน
2. นางวิเชียร    วารินิน
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    จันทร์อยู่
2. เด็กหญิงวันนิสา    ศรีมากุล
3. เด็กหญิงเกสร    ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงธนวรรณ    ภาสพันธุ์
5. เด็กหญิงพรณิชา    กันอุไร
6. เด็กหญิงพิจิตรา    สารีดี
7. เด็กหญิงวาเลนไทน์    หริณยาพร
8. เด็กหญิงสุพัชรา    เล้าเจริญพนา
9. เด็กหญิงสิรภัทร    สุดใจ
10. เด็กหญิงสิริวิมล    ปุกคนโท
1. นางสาวกมลชนก    จันทราศรี
2. นางสาววนิดา    จันภิรมณ์
3. นางสาวสุภาพร    ถมทอง
3 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    สารศิริ
2. นางสาวจารุวรรณ    แก้วไพฑรย์
3. นางสาวทานตะวัน    บุญเจียม
4. นางสาวจิตตา    สายคำตา
5. นางสาวศิริประภา    ภิรานนท์
6. นางสาวนพเก้า    ธารคุณธรรม
7. นางสาวพรรณนภา    บริรักษ์เดชา
8. นางสาวมุกมณี    กุสุมาลย์
9. นางสาววรรณิษา    แก้วกก
10. นางสาวชุติมณฑน์    โชติไพบูลย์
1. นางสาวกีรติกา    ชูศิลป์
2. นายรังสรรย์    ไพฑูรย์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสรวรรณ    ฤทธิ์โพธิ์
2. นางสาวสาลินี    ภูป้อม
3. นางสาวกรนิภา    ทำนาเมือง
4. นางสาวแสงตะวัน    จรุณศรี
5. นางสาวกัญญาภัค    ผาเลิศ
6. นายสามารถ    ทองฤทธิ์
7. นางสาวณัฐวดี    ภู่อ่อน
8. นางสาวกัญชภัส    แป้นไธสง
9. นางสาวจารุวรรณ    ภาคี
10. นางสาวธิดารัตน์    บัวคำ
1. นางสาวดลฤดี    มีสวน
2. นายวีรวัฒน์    ศรีพงษ์
3. นายสนธยา    จุฑาเทพ
5 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาวี    เพิ่มพูล
2. นางสาวนริศรา    ผ่านสะอาด
3. นางสาวนพมาศ    ราชสีภูมิ
4. นางสาวสมิตา    วินจีน
5. นางสาวสาริสา    เจอะแก่นหอม
6. นางสาวสุพิชชา    สุคนทา
7. นางสาวเกตสุดา    ท่านมุข
8. นางสาวนิตยา    เนียงไธสง
9. นางสาวโสรยา    มาเกษม
10. นางสาวอินทิรา    คล่องใจ
1. นางปภัสนันท์    พึงยา
2. นายสุนทร    คงศิริ
3. นายอัศวิน    บำรุงสรณ์
6 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณิสา    พะสะภาค
2. เด็กหญิงไหมแก้ว    พรมภักดี
3. เด็กหญิงศศิกรานต์    อินทร์ทร
4. เด็กหญิงวิภาพร    แป้นสกุล
5. เด็กหญิงนภัสษร    ศรีสองเมือง
6. เด็กหญิงนวรัตน์    กาวี
7. เด็กหญิงณธิชา    ฉิมกรด
8. เด็กหญิงธัญยธรณ์    ถีมหาโพชน์
9. เด็กหญิงชนม์นิภา    ชำนิเขตร์กิจ
10. เด็กหญิงเบญจรินทร์    สอนตา
1. นายวรรณพล    บูรัมย์
2. นายวันชัย    บริรักษ์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาดา    จันทร์สอน
2. เด็กหญิงเจนจิรา    เจนจบ
3. เด็กหญิงประภัสสร    จอมสาร
4. เด็กหญิงปณิตา    สโมสร
5. เด็กหญิงปาริชาติ    นาคศรี
6. เด็กหญิงพิมพิกา    ศรีพัฒน์
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สุขประเสริฐ
8. เด็กชายณัฐพงษ์    ออมสิน
9. เด็กชายชัยชนะ    อิ่มใจ
10. เด็กหญิงศิรพันธ์    ทองเภา
1. นายวัฒนา    นามนาค
2. นายอำพันธ์    นิพนธ์
3. นางไฉไล    แก้วประสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................