งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินี    มะลิลอ
2. เด็กหญิงวรัญญา    พรมใจ
1. นางวาสนา    ทิมแพร
2. นางสาวสุธิดา    โพธิ์ขาว
2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ใสดี
2. เด็กหญิงกัลยกร    เปล่งสันเทียะ
1. นายปุณวิชญ์    อินทพงษ์
2. นายอนุสรณ์    อ้นชู
3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    จันทะนาข่า
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ประเสริฐแก้ว
1. นางสาวกนกอร    กันไชย
2. นายอนุรักษ์    เขื่อนแก้ว
4 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริวดี    ด้วงพิทักษ์
2. เด็กหญิงปภาดา    สมยิ่ง
1. นายวันรบ    อัครศรีชัยโรจน์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริสา    แสงตา
2. เด็กหญิงภาวิณี    ผันคำ
1. นายปัทวีร์    จันทร์แสนตอ
2. นางสาวุสุภาลักษณ์    ศรีเพ็ง
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวรัตน์​    เรือง​อ่อน
2. เด็กหญิงกฤติยา    คำมุงคุณ
1. นายวิษณุ    อินสอาดพล
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    เครือมณี
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีดำ
1. นางสาวมณฑา    แก้วทอง
2. นางสาวอภิญญา    กลางหล้า
8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัมพร    แก้วเครือคำ
2. เด็กหญิงปิยะฎา    มะนูญ
1. นายวัฒนา    กระต่ายทอง
2. นายสุนทร    ชตาเริกษ์
9 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    น้อยนารถ
2. เด็กหญิงนันทพร    วิชัย
1. นางบุษยมาส    นวนงาม
2. นางมาไล    พลเก่ง
10 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    รณหงษา
2. เด็กหญิงนิภาพร    ประวิงวงษ์
1. นางสาวกรรณิการ์    ทองดอนเปลี่ยน
2. นางนิชรา    พรมประไพ
11 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    เขตคง
2. เด็กหญิงวาสนา    ศรสวรรค์
1. นายธีร์ดนัย    ทองอ่อน
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกิต    คำทรัพย์
2. เด็กหญิงเบญจพร    เบญจศิวกร
1. นายพรสรร    ใจของ
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    โสชาลี
2. เด็กชายวีรภัทร    โพธิ์พลัด
1. นายธีรรัชต์    แสงสิริปรีชา
2. นางสายสุณีย์    ใฝ่มะโนธรรม
14 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรีดิ์พร    มโนมัย
2. เด็กหญิงกุสุมา    สุ่มมาตย์
1. นางสาวพนิดา    แพงมา
ครูไม่ครบจำนวน
15 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฑิมา    ทองมี
2. เด็กหญิงวรานุช    ฟอสเตอร์
1. นางสายใจ    ใฝ่จิต
2. นางโสภิญญา    ดารา
16 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 ครูไม่ครบจำนวน
17 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลิตา    คำชา
2. เด็กหญิงวิยะดา    สิงห์เรือง
1. นางทัศนีย์    วงเวียน
2. นางสาวเบญจรงค์    สนธิทิม
18 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    โปรยเงิน
2. เด็กหญิงรัตนาวรรณ    คำโย
1. นางจันทร์เพ็ญ    ดอนดี
2. นางสาวปิยะธิดา    อนุเพชร
19 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชธน์กมล    จรูญผล
2. เด็กหญิงนิวิภา    ใจแสน
1. นายนวพงษ์    เรืองรุ่ง
2. นายอดิศักดิ์    เงินมาก
20 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวทานิยา    อ้วนพลี
2. เด็กหญิงนิภาพร    รอดภัย
1. นางปวีร์รักษ์    สบายเมือง
2. นางสาวิตรี    แสงจันทร์
21 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกรดา    สิมงาม
2. เด็กหญิงแสงสวรรค์    กอมะณี
1. นางสาวเจษฎ์นันท์    กกขุนทด
ครูไม่ครบจำนวน
22 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชสา    เอกทวีกุล
2. นางสาวธัญยพร    สุริยา
1. นายจรูญ    สารสิงห์
ครูไม่ครบจำนวน
23 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัทตา    สุขชวลิต
2. เด็กหญิงสุชาดา    จิตต์ชื้น
1. นายสมภพ    วัดพาน
ครูไม่ครบจำนวน
24 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรพินท์    ระวัง
2. เด็กหญิงลักขณา    สุวรรณ์
1. นางสาวลำดวน    ไชยสอาด
2. นายอนุชา    พรมรักษา
25 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจามจุรีย์    ปัดไธสง
2. เด็กหญิงสุพิชชา    สุภาพพูล
1. นางสาวนิตยา    โพธิ์ศิริ
2. นางสาวปรียวัลย์    สูงสันเขตต์
26 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุสรา    พลอยงาม
2. เด็กชายวรเมธ    เชื้อรอด
1. นางสาวกชกร    ข่มพิษ
2. นางปรีดาวรรณ์    สุริสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................