งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    สายวงค์เปียง
2. เด็กหญิงอลิศา    แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    รุกขะเสรณีย์
4. เด็กหญิงปุณยานุช    พ่วงโถ
5. เด็กหญิงวีรยา    บุตรม้วย
6. เด็กหญิงจัณภา    พัดเจริญ
7. เด็กหญิงณัฐพร    ชาวแขก
8. เด็กหญิงรัตติการณ์    ชัยผุย
9. เด็กหญิงจูลี่    โรล
10. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    ไชยราช
1. นายกิตติพัศ    เชื้อเขตรกิจ
2. นายทัพไท    พร้อมเพรียง
3. นางสาลี่    อุตมา
2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ศรัทธานนทร์
2. เด็กหญิงวรรณิสา    เพชรทูล
3. เด็กหญิงกันติชา    เนื้อไม้
4. เด็กหญิงปุญนิตย์    โตจำนงค์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    จันนาค
6. เด็กหญิงวาสนา    อนุสนธิ์
7. นางสาวกนกพร    จันธิมา
8. นางสาวญานิสา    รัตนา
9. นางสาววิลาสินี    ชูศิลป์
10. นางสาวนิสากร    ถาวร
1. นางนงลักษณ์    ปฐมธรรมการ
2. นางสาวปาริมา    ธีระกัณฑ์
3. นางลาวัลย์    คล้ายทอง
3 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งกมล    แก้วแดง
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ไชย์สิทธิ์
3. เด็กหญิงชาลิสา    ภูมิประโคน
4. เด็กหญิงนันท์ชพร    เอี่ยมพงษ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ปู่ทวด
6. เด็กหญิงณัฐฐิณี    ตาทิพย์
7. เด็กหญิงอัยวรา    ระถาพล
8. นางสาวศศิธร    แพงมี
9. นางสาวอนิจจญา    ปิ่นมณี
10. นางสาวรุ่งนภา    นุ่มพรม
1. นางสาวกมลวัลย์    ธีรพงศ์สกล
2. นายณัฐพล    เต๋าทอง
3. นายสิริวลี    เครือสิงห์
4 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิประภา    เณรเทียน
2. เด็กหญิงภัทราภา    ศรีภุมมา
3. เด็กหญิงวิชุดา    รินไธสง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    คำอิ่ม
5. เด็กหญิงนฤมล    สิทธิชัย
6. เด็กหญิงแทนขวัญ    จุฑามาศ
7. เด็กหญิงณัฐการณ์    เพียรกสิกรรณ์
8. เด็กชายศุภสิน    วิศรี
9. เด็กหญิงจุฑามาศ    บริบูรณ์
10. เด็กชายณัฐพล    เดชะบุรัมย์
1. นางสาวจิรัชญา    วิชญ์ภาส
2. นายถาวร    คุ้มคง
3. นางสาวเขษมสร    โข่งศรี
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงสุธิมา    กันนิภา
3. เด็กหญิงนิภานาถ    จันทร์กลิ่น
4. เด็กหญิงนันทิกานต์    อ่อนน่วม
5. เด็กหญิงพิชานันต์    คงประทีป
6. เด็กหญิงศศิวิมล    ศาลารักษ์
7. เด็กหญิงสกุลรักษ์    อินทรศรี
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ลีลา
9. เด็กหญิงชญานันต์    มะลิซ้อน
10. เด็กหญิงกันต์หทัย    บางพาน
1. นางบุษบา    เสียงสุขสันติ
2. นางสาวอมรา    ประกอบมิตร
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    สันติวิริยะพิบูล
2. เด็กหญิงนริศรา    แสงสุข
3. เด็กหญิงกรกนก    บัวแหวว
4. เด็กหญิงมณฑกาญจน์    ทามา
5. เด็กหญิงอริสรา    ศรศิลป์
6. เด็กหญิงเปรมจิรา    รอดตะเภา
7. นางสาวนภาภันธ์    นุชศิริ
8. นางสาวณัฐกานต์    โอสา
9. นางสาวฐิตินันท์    ต่อรัมย์
10. นางสาววรินรดา    เพ็งสอน
1. นายชยกริช    น่วมไทย
2. นายปรีชา    วงศ์ธีรภาพ
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    แจ่มเสียง
2. เด็กหญิงปพิชญา    มีชัย
3. เด็กหญิงธัญชนก    สินสา
4. เด็กหญิงอนัญญา    ศักดิ์ดำ
5. เด็กหญิงปวิตรา    เกตุมณี
6. เด็กหญิงจิรากร    นิ่มสอน
7. นางสาวจิราภรณ์    มาตรยัง
8. นางสาววารุณี    สีอุไร
9. นางสาววินิชต์ชา    เขียนเขียว
10. นางสาวสุวนันท์    แท่นหิน
1. นายพิทยธร    สิงห์ผาสุข
2. นายวิษณุ    เตียวสุวรรณ
3. นางสายฝน    ดีเลิศ
8 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวฉัตรแก้ว    ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นางสาวกวินทรา    โชติรดาภาณ์
3. นางสาวบุษยา    สว่างประจิม
4. นางสาวอมลรัก    มโนมัย
5. เด็กชายภูวนาท    บูรณะกิตติ
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ใหลสกุล
7. เด็กหญิงเกศรา    อินทะโสภา
8. เด็กหญิงนภสร    คามภูผา
9. เด็กหญิงปาริชาติ    รื่นรมย์
10. เด็กหญิงพรนภัส    เรียนชิน
1. นายณัฐพล    ย่านสากล
2. นางสาวธัญชรินทร์    ศิลาเงินสิริโชติ
3. นางสาวพันทิดา    ทาวงษ์
9 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สินสถาน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    มาหา
3. เด็กหญิงธัญสินี    อินทิม
4. เด็กหญิงทัศณิชา    มาลาศรี
5. เด็กหญิงมาลินี    จรัสเอี่ยม
6. เด็กหญิงพัชรา    สันทาลุนัย
7. นางสาวธนกร    ศรัทธาธรรม
8. นางสาวชิตชนก    นาคมี
9. นางสาวสุธิชา    ยอดเทศ
10. เด็กหญิงอาทิตยา    ธนูศร
1. นางสาวคณัสนันท์    ภูมีสัตย์
2. นางสาวนนทพร    อรรถาวีย์
3. นายปลวัชร    พุ่มพวง
10 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรวดี    สารีวงษ์
2. เด็กหญิงภิญญาดา    ธรรมดิลกวัฒน์
3. นางสาวอัมรา    นุชทรัพย์
4. นางสาวธนัญญา    แพ่งศรีสาร
5. นางสาวอรวรรณ    อินทร์เดช
6. เด็กหญิงสุณิสา    ออมสิน
7. เด็กหญิงนฤมล    ครูนา
8. เด็กหญิงนริศรา    เสือสวัสดิ์
9. เด็กหญิงกมลชนก    เรืองอยู่
10. เด็กหญิงกานต์ธิดา    แก้วตา
1. นางทัศนีย์    นิลเศษ
2. นางนงนุช    โฉมนาค
3. นางสาวอรณิช    ปานสุด
11 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    วรรณ์สุทธะ
2. เด็กหญิงนวนันท์    ปัญญาเสน
3. เด็กหญิงกฤติยา    อินทรมงคล
4. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ภู่เพียรพูล
5. เด็กหญิงณัฐรดา    หมื่นเทพ
6. เด็กหญิงญานิกา    อินอ่อน
7. นางสาวสุภาพร    นครจันทร์
8. นางสาวสุทธิดา    เอิบอิ่ม
9. นางสาวรุ่งทิวา    พันธ์นาม
10. นางสาวทิพรัต    พิมพา
1. นางธนพรรณ    ปรางโท้
2. นางสาวภัทรมนัส    เหล่าทรัพย์
3. นางสาววราภรณ์    ถาวร
12 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    เริงสมัย
2. เด็กหญิงณธภัส    ชลพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา    ธงชัย
4. เด็กหญิงอชิรญา    คะชาแก้ว
5. เด็กหญิงมุนิตา    มั่นประกอบ
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ไผสระน้อย
7. เด็กหญิงชลธิชา    กลิ่นหัวไผ่
8. เด็กหญิงณัฐฐาพร    ไม้ทอง
9. เด็กหญิงจิรวรรณ    บุญงาม
10. เด็กหญิงนีรัมพร    อ่อนคำ
1. นางสาวดลนภา    มั่นแก้ว
2. นายวัฒนา    นามนาค
3. นายสันติชัย    ขันทะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................