งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์ 11 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และดูรายละเอียดเกณฑ์เพิ่มเติมได้จากข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์จัดการแข่งขันหน้าเวบไซต์
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์ 10 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 7 และห้อง BC 11 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และดูรายละเอียดเกณฑ์เพิ่มเติมได้จากข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์จัดการแข่งขันหน้าเวบไซต์
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 7 และห้อง BC 10 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และให้ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ เล่ม ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ 2 และห้องวิทย์ 3 11 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และให้ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ เล่ม เดิมในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เปลี่ยนเป็น วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ จุดลงทะเบียน ห้องเกียรติยศ ชั้น ๑ อาคารบวรวิทย์ โรงเรียน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ 2 และห้องวิทย์ 3 10 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และให้ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ เล่ม เดิมวันที่ 6 กันยายน 2562 เป็น วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 12.00 น.เท่านั้น
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารวิบุลพล1 ชั้น 1 11 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และให้ส่งรายงานการแสดงจำนวน 6 เล่ม ในวันที่ทำการแข่งขัน
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารวิบุลพล1 ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และให้ส่งรายงานการแสดงจำนวน 6 เล่ม ในวันที่ทำการแข่งขัน
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องโลก ดาราศาสตร์และห้องฟิสิกส์1 11 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และให้ส่งเอกสารจำนวน 7 เล่ม ในวันที่ทำการแข่งขัน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องโลก ดาราศาสตร์และห้องฟิสิกส์1 10 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และให้ส่งเอกสารจำนวน 7 เล่ม ในวันที่ทำการแข่งขัน
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารสมรรถเกียรติ ชั้น 2 11 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น.
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารสมรรถเกียรติ ชั้น 2 10 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันที่ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารบวรวิทย์ เวลา 08.00 - 08.30 น. และดูรายละเอียดเกณฑ์เพิ่มเติมได้จากข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์จัดการแข่งขันหน้าเวบไซต์
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยมนา สุขหอม 0956821352 [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]