สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 36 74 57
2 009 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 125 282 194
3 010 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 0 0 0
4 011 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 78 168 116
5 012 โรงเรียนประชาราชวิทยา 40 72 56
6 023 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 135 351 221
7 035 โรงเรียนสบจางวิทยา 23 40 30
8 039 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 61 162 89
9 006 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 75 179 105
10 020 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 42 70 58
11 033 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 31 52 40
12 038 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 64 122 81
13 022 โรงเรียนแม่สันวิทยา 33 68 41
14 021 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 82 178 124
15 014 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 25 50 40
16 005 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 31 56 48
17 013 โรงเรียนประชาวิทย์ 5 11 7
18 015 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 2 1
19 017 โรงเรียนพินิจวิทยา 13 31 16
20 018 โรงเรียนมัธยมวิทยา 57 121 68
21 019 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 0 0 0
22 025 โรงเรียนลำปางพาณิชยการ 0 0 0
23 026 โรงเรียนลำปางวิทยา 0 0 0
24 024 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี 0 0 0
25 029 โรงเรียนวิชชานารี 7 10 8
26 031 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 3 5 5
27 032 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 1 1 1
28 036 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 0 0 0
29 037 โรงเรียนสุนทรศึกษา 0 0 0
30 040 โรงเรียนอรุโณทัย 31 69 47
31 042 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 48 93 68
32 041 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 0 0 0
33 003 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 0 0 0
34 004 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 3 4 3
35 007 โรงเรียนไตรภพวิทยา 3 8 3
36 008 โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย) 0 0 0
37 016 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดม่อนจำศีล 0 0 0
38 027 โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา 18 31 23
39 028 โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 13 20 19
40 030 โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ 0 0 0
41 002 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 0 0 0
42 034 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 62 167 102
รวม 1146 2497 1671
4168

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยมนา สุขหอม 0956821352 [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]