เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
2 นายยมนา สุขหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ดูแลระบบข้อมูลการแข่งขัน สพม.35 ลำปาง เขต 1  
3 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
4 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
5 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
6 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
7 นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
8 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
9 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
10 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
11 ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
12 นายวิร่วง จอดนอก ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
13 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
14 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
15 นายทรงพล เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
16 นางสบันนา มหาวรรณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
17 นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
18 นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
19 นายนิติกร เครือวัง ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
20 นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
21 นางรัตนา กันทาดง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
22 นายเริง ขัดทะเสมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
23 นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราสะห์จิตต์อารี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
24 นายจรูญ คำเผือ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
25 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
26 นายปฐวี มณีวงศ์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
27 นางสาวสิริญา ศรีชัย ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
28 นางพรพรรณ์ ไชยเมือง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
29 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
30 นายศักดา แก้วบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
31 นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
32 นายเผชิญ กันธิยะ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
33 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
34 นายวีรภัทร ใจยา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
35 นางพิมฉวี ปิงแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
36 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
37 นายธีรัตม์ ปิงแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
38 นายไกรทอง ณ ลำปาง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
39 นางสาวดารุณี คำนวล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
40 นายสุธรรม ปั้นสวย โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
41 นายเจตน์ แสนชัย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
42 นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
43 นายกรณ์ อินเรือง โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
44 นายสรภูมิ เจียงสงวน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
45 นายปิยะบุตร สายเมือง โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
46 นายพิชิต พลหาญ โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
47 นายโรจน์ณรงค์ มาเสริฐ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
48 นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
49 นายอมรเทพ ฝั้นชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีสากล  
50 นายอำนวย มหามิตร โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
51 นายสมภพ คำบุญชู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
52 นางละเอียด ทะนันชัย โรงเรียนสบปราบพิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
53 นายสุรเดช ตื้อยศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
54 นายศรีรัตน์ คำตาบุตร โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
55 นางอรชร พรศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
56 นายวิธวศิน กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
57 นายสุรชัย จอมแปง โรงเรียนไหล่หินวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
58 นายเอกจรินทร์ สว่างสุข โรงเรียนไหล่หินวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
59 นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
60 นายณัฐพงษ์ สีมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
61 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
62 นายทรงพล เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยณี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
63 นางธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยณี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
64 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยณี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
65 นายยุทธนา เถียรประภากุล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
66 นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
67 นายเดชพล ตรีเพชร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
68 นางศรีนวย สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
69 นางอัญชญา ต๊ะนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  
70 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
71 นางธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
72 นายทรงพล เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
73 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
74 นางนพพร ปรียานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
75 นายพงศ์เกษม เตชะสาย ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
76 นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
77 นางสาวอรอุไร กิตติวรากูล ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
78 นางสาวสมพร ผลศิลป์ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
79 นางบงกช อนันตะ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
80 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
81 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
82 นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
83 นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
84 นางมยุรี ท้าวศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
85 นายประทีป จันทร์มล โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
86 นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
87 นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
88 นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
89 นางสาวธมลวรรณ ปวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
90 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
91 นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
92 นางปัทมาพร อินดาวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
93 นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
94 นางพิชญาภา ไชยวรรณ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
95 นางสาวภัทรวีร์ เตชะวรากร ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
96 นายบุญรักษ์ มูลแก้ว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
97 นายชาคริต ไชยวรรณ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
98 นายสมชัย กันทะมา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
99 นางสาวนิติยา สมนาม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
100 นางสาวกมลฉัตร ญาหน้อย ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
101 นางสาวสุภาพ เอกจันทร์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
102 นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
103 นายธนา คงธนไพบูลย์กุล ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
104 นางสาวแสงเดือน บุญยืน ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
105 นางสาวมัลลิกา ดวงสุภา ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
106 นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
107 นายปฏิจักร ประขัน ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
108 นางสาวสุดา แอ้มอุตม์ ครู โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
109 นางสาวรจนีย์ มนคง ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
110 นางสาวนาฎหทัย สิทธิบุญ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
111 นางสาวอมราวดี กิกลิ้ง ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
112 นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
113 Miss Liu Xilin ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
114 นางสาวสายฝน ปาเมืองมูล ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
115 นายอิสระ ศิริวงค์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
116 นายอนุชา ปัญญายืน ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
117 นางสาวปิยะธิดา ขวิญญา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
118 นางสาวสุพรรณิการ์ วงค์สุตา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
119 Miss Chen Cui ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
120 Miss Wang Lin ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  
121 นางนพพร ปรียานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
122 นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
123 นายพงศ์เกษม เตชะสาย ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
124 นางสาวเรณู จารุจิต ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
125 นายราชันย์ วงค์อ๊อด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  
126 นายประทีป จันทร์มล ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
127 นางมยุรี ท้าวศรีชัย ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
128 นายนิรันดร์ นามนคร ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ)  
129 นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ)  
130 นายหรินทร์ คะระวาด ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน (ภาษาอังกฤษ)  
131 นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  
132 นางสุภาพร อ้วนสะอาด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  
133 นางทัศนีย์ นันติชัย ครู โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  
134 นางสาวบุณยาพร เตชะลือ ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  
135 นางกมลศรัณ จาเลิศ ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  
136 นางจงกลณี ภักดีเจริญ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  
137 นางสาวกนกพร นิลแพทย์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
138 นางวราภรณ์ สว่างการ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
139 นางสุภาพร หลักคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
140 นางสาวดวงใจ ผัดวัง ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
141 นางมาลัย สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
142 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
143 นางสาย อินต๊ะยศ ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
144 นางยวนใจ ใจวงค์ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
145 นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
146 นางจุรีรัตน์ ปงกาวงศ์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
147 นางสาวณัฎฐิกานต์ ชมศิริ ครู โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
148 นางเพชรา เกตุหิรัญ ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
149 นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
150 นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
151 นางสาวพิสุทธิ์พรรณ สุนันต๊ะ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
152 นางสาวภาวรินทร์ วงศ์ป่าขาม ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
153 นางสาวปนัดดา ยะติน ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
154 นางสาววินัฎฐา นันตะสุข ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  
155 นางปราณี สวนเจริญ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  
156 นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ (ภาษาอังกฤษ)  
157 นางพรทิพย์ จักรแก้ว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ (ภาษาอังกฤษ)  
158 นางจงกลณี ภักดีเจริญ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ (ภาษาอังกฤษ)  
159 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการและประมวลผลการแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ)  
160 นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการฝ่ายเลขานุการและประมวลผลการแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ) ลำปางเขต 2  
161 นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการฝ่ายเลขานุการและประมวลผลการแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ) ลำปางเขต 3  
162 นางสาวอริสรา ปินใจ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการฝ่ายเลขานุการและประมวลผลการแข่งขัน (ภาษาอังกฤษ) ลำปางเขต 1  
163 นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
164 นางสาวรัตนา ธิชูโต ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
165 นางสายพร นาละออง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
166 นางธนภรณ์ โกศล ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
167 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
168 นางวิไล มังจักร์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
169 นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
170 นางสาวศิริพร ทวีชาติ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
171 นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
172 นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
173 นายกิติศักดิ์ พรมคำ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
174 นางสาวสุปราณี กาศเกษม ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
175 นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝั้น ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
176 นางพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
177 นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
178 นางสาวประภาพร โล่ตระกูล ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
179 นายกรกฏ อุ่นเรือน ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
180 นางสาวปาริฉัตร วงค์สม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
181 นางสาวอัจฉรา เหมวรางค์กูล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
182 นางสมจิตร ตุ่นแยง ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
183 นางอุบลรัตน์ จักรแก้ว ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
184 นางสาววราภรณ์ เหมยรินทร์ ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  
185 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
186 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผุ้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
187 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผุ้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
188 นายพิษณุ ไชยปัญญา รองผุ้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
189 นายสำราญ สูงติวงค์ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
190 นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
191 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
192 นายทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
193 นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
194 นางพรรณี ช้างเพ็ง ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
195 นายเสน่ห์ ชุมแสน ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
196 นายฐิติ นครสุวรรณ์ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
197 นางประพิศ ใหม่คามิ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
198 นายมนูญ กิติกุศล ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
199 นางสาวนงนุช จิตตา ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
200 นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
201 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน (งานอาชีพ)  
202 นายเสกสรร กาวินชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น (งานอาชีพ)  
203 นายธเนศร์ กามาด ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น (งานอาชีพ)  
204 นายชัยมงคล หินใหญ่ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น (งานอาชีพ)  
205 นายศุภศักดิ์ พรภัทรนันท์ ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
206 นายสัมพันธ์ หอมทวนลม ครูโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
207 นายสิทธิชัย แสนนิทา ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
208 นางวรัญญา เครือวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
209 นายทักษะ ก๋าเร็ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
210 นางพจนารถ เป็งโต ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
211 นางทวารัตน์ กิติกุศล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
212 ชิตพล ณ จันตา ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
213 นายธัชพล เจริญคำ ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
214 นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น (งานอาชีพ)  
215 นางสมบูรณ์ ไชยเชียงของ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น (งานอาชีพ)  
216 นายประเสร็ฐ สืบสม ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น (งานอาชีพ)  
217 นางจินตนา เกิดเหมาะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
218 นายเดชพล ตรีเพ็ชร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
219 นางบำรุง จันทราภิรมย์ ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
220 นางธมลพรรณ์ ยอดคำ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
221 นางเกศริน คำเกตุ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
222 นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครอง ครูโรงเรียนสบจางวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
223 นางอุบล พิทักษ์ทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
224 นางทัดทรวง เตชะแก้ว ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
225 นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
226 นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
227 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
228 นางนันท์นภัส ไสยาทา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
229 นางผ่องพรรณ สัญญา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
230 นายสุชาติ ฉัตรเจต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
231 ว่าที่ร้อยตรี สง่า จุราเพชร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
232 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
233 นางจันทรัตน์ ดวงฟู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
234 นางลำดวน จางสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
235 นางวิไลวรรณ์ วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
236 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม โรงเรียนแม่สันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
237 นายสุชาติ ฉัตรเจต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
238 ว่าที่ร้อยตรี สง่า จุราเพชร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
239 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
240 นายยุทธนา เถียรประภากุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
241 นายปฐวี มณีวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
242 นางบุญฑริกา วงค์คำลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
243 นางพรพรรณ์ ไชยเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
244 นางสาวสิริญา ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
245 นายพรชัย มั่นเหมาะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
246 นายบุญเทียม เทพปินตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
247 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
248 นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
249 นายเดชพล ตรีเพ็ชร โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
250 นางนิชานันท์ เมฆศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
251 นางเบญญาภา วรรณมณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
252 นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
253 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
254 นางปราณี มั่งไคร้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
255 นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
256 นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายบันทึกภาพ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
257 นางสาวรัชดาวัลย์ วงค์ประสิทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายบันทึกภาพ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
258 นางสาวอภิญญา สังข์ครุฑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายบันทึกภาพ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
259 นายทนาย ลังกากาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายบันทึกภาพ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
260 นายกฤติศักดิ์ บัวละวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายบันทึกภาพ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
261 นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายบันทึกภาพ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
262 นายดุษฎี ศรีทรงราช โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายบันทึกภาพ (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
263 นางจิตรา เครือตัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
264 นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
265 นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
266 นางสมพร กอนเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
267 นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
268 นางสาวกุญชรี ผ่านสุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
269 นางสาวพุทธชาด เทียนไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
270 นางสาวพรชนัน มาลัยทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
271 นางสาวลัดดา พันธุ์สุภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
272 นางวัณณีย์ ชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
273 นางอำนวย ใจแข็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
274 นางสาวนงลักษณ์ แก้วกันธา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
275 นางเกษรา บุญหล่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
276 นางบุญธรรม วงศ์ไชยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
277 นางอำพร ฟูคำบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
278 นางจิราภรณ์ ทำทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
279 นางสาวอนุสรา นนท์ขุนทด โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
280 นางสาวปภาวดี กันทาวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายปฏิคม (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
281 นางเพ็ชรศรี ทิพกนก โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
282 นางจันทนา สัญญเดช โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
283 นางสุภาณี ธิสาระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
284 นางสาวกนกพร นิลแพทย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
285 นางเบญญาภา วรรณมณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
286 นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
287 นางพรทิพา ผันผาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
288 นางหทัยภัทร ลิ้นทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
289 นางสาวจริยา ทับทิมทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
290 นางจิรัตน์ติกร จันทาฟ้าเหลื่อม โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายพยาบาล (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
291 นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
292 นายจีรศักดิ์ ถาน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
293 นายกฤชณิ์พจน์ สะอาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
294 นายเดชพล ตรีเพ็ชร โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
295 นายทวีศักดิ์ ประพันธ์กุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
296 นายอัครเดช ชาติรักษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
297 นายต่าน เมืองคำบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
298 นายศราวุธ สิทธิชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลาง ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)  
299 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
300 นายสำราญ สูงติวงค์ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
301 นางพรรณี ช้างเพ็ง ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
302 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
303 นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
304 นายสกล ศิริผ่อง ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
305 นางวาทิณี ท้าวใจยา ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
306 นายพิชิต สาใจ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานอาชีพ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
307 นายสัจจา สัจจเดช ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานอาชีพ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
308 นางกาญจนา อินวิจิตร ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานอาชีพ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
309 นางประพิศ ใหม่คามิ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
310 นางสาวนภัสรา นัดดากุล ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
311 นายมาณพ ปิยะชาติวัฒนกุล ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
312 นางสาวนาฏหทัย สิทธิบุญ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
313 นายฐิติ นครสุวรรณ์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
314 นางมาลา จิตรรักชาติ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
315 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
316 นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตมนตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
317 นางวรีรัตน์ กันทา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
318 นางสาวปพิชญา ราชคำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
319 นางสาวชฎาพร ยินดี ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
320 นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
321 นางสาวเจนจิรา ใจหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
322 นางสาวสุทธิดา คำตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
323 นางสาวศิริพร มีคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
324 นายอภิสิทธิ์ อุทาเครือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
325 นางสาวแพรวพรรณ สุคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
326 นายวิทวัส คำลือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
327 นางสาวแพรวพรรณ อินทาโย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
328 นายพุทธิคุณ วังซ้าย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
329 นายจารุวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและปฏิคม (งานอาชีพ)  
330 นายชาญณรงค์ ธีระวุฒิ ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานอาชีพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
331 นายสุรกิจ อุปนันท์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานอาชีพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
332 นายรุ่งโรจน์ วรรณาการ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานอาชีพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
333 นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (งานอาชีพ)  
334 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (งานอาชีพ)  
335 นางมาลินี สายสิงห์ทอง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แปรรูปอาหาร ม.ต้น (งานอาชีพ)  
336 นางลาวัลย์ สมใจ ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แปรรูปอาหาร ม.ต้น (งานอาชีพ)  
337 นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แปรรูปอาหาร ม.ต้น (งานอาชีพ)  
338 นางจันทร์ฉาย สุขยิ่ง ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แปรรูปอาหาร ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
339 นายภรัญยู อินจันทร์ ครู โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แปรรูปอาหาร ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
340 นางอำพันธ์ ณ ลำพูน ครู โรงเรียนอรุโณทัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แปรรูปอาหาร ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
341 นางกรรณิศา ธิปทา ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (งานอาชีพ)  
342 นางทัศนพร นามวงค์ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (งานอาชีพ)  
343 นางสาวชฎาพร ยินดี ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (งานอาชีพ)  
344 นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น (งานอาชีพ)  
345 นางสาวยุวพรรณ นันตา ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตอารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น (งานอาชีพ)  
346 นางพรรณี ช้างเพ็ง ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น (งานอาชีพ)  
347 นางสาวแจ่มจันทร์ งามตา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การทำน้ำพริกผัดสดเครื่องเคียง ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
348 นางระพี ไกรภพ ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การทำน้ำพริกผัดสดเครื่องเคียง ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
349 นางปราณี มาลัยทอง ครู โรงเรียนมัธยมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การทำน้ำพริกผัดสดเครื่องเคียง ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
350 นางสรัญญา เรือนคำ ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
351 นางสาวกรองกาญจน์ แก้วเชิด ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์อารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
352 นางสาวพรรณพัชร ตุงใย ครู โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
353 นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
354 นางสาวพิมพ์อักษร เมืองงาว ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
355 นางจิลาวัลย์ มหามิตร ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
356 นางสาวกวินนาฎ เชียงโย ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผักและผลไม้ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
357 นางอำไพ หิริโอ ครู โรงเรียนเวียงตาลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผักและผลไม้ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
358 นางยุพิน ณ จันทร์ตา ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผักและผลไม้ ม.ต้น (งานอาชีพ)  
359 นางประภัสสร แก้วสถิตย์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผักและผลไม้ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
360 นางจันทกานต์ ดวงมาลา ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผักและผลไม้ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
361 นางไพบูลย์ พัลวัน ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผักและผลไม้ ม.ปลาย (งานอาชีพ)  
362 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการเเข่งขัน (งานอาชีพ)  
363 นายทวีศักดิ์ บุญทา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
364 นายอดุลย์ ราชคำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
365 นายประสิทธิ์ โสวะ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
366 นายสมาน อุไชยา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
367 นายคุณากร อินตาโย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
368 นายละคนธ์ กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
369 นายวรัญญู จิตมานนท์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
370 นายณฤทธิ์ อินสัน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
371 นางนิภา เชียงทอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
372 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
373 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน (งานอาชีพ)  
374 นายทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการเเข่งขัน (งานอาชีพ)  
375 นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการเเข่งขัน (งานอาชีพ)  
376 นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวนการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
377 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
378 นางทัดทรวง เตชะแก้ว ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
379 นางอรฤทัย มิ่งเชื้อ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
380 นายนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
381 นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
382 นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
383 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
384 นายอภิวัฒน์ ปุกคะ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
385 นางสาวมนทิชา หลวงแป้น ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
386 นางสาวภัทราวดี ไชยยา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
387 นางสาวเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
388 นายปุณณภพ มาปลูก ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
389 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
390 นางสาวชฎามาศ อูปทอง ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
391 นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
392 นางสาคร ขัดสี ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
393 นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการตัดสินแข่งขันเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
394 นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
395 นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
396 นางดวงจันทร์ จันทะมาลา ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
397 นางรักชนก ศรีชมภู ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
398 นางเรณู ตั้งตระกูล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
399 นางมาลัย สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาฯ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
400 นางอัญชลี ไชยดี ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
401 นางกาญจนา ขอน้อย ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
402 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
403 นางสุภาพ วงศ์ษา ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
404 นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
405 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
406 นางสาวพราวพร ปันตา ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
407 นางสมพรรณ วรรณทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
408 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
409 นายปิติพงษ์ ปิงแก้ว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
410 นายวัชรพงษ์ วงศ์วีระพันธ์ ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
411 นายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
412 นายจักรพงษ์ บานงาม ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
413 นายเกรียงไกร หลวงเขียว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
414 นางจำเนียร พุฒมาเล ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
415 นางประพิมพ์ จินตกสิกรรม ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
416 นายอนันต์ เกตุบำรุง โรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
417 นางมงคลยา พานดง ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
418 นางธัญญารัตน์ เลาเงิน ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
419 นางเครือวัลย์ หมอยา ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
420 นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
421 นางกฤติกา สืบสุติน ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
422 นางสุภาพร เจริญผล ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
423 นางสุภาวรรณ ตันจันทร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
424 นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
425 นางวาสนา เถาปัญญา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
426 นางทวีทรัพย์ ใจใหม่ ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
427 นางชนัตชญานันทน์ เครือชัยแก้ว ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
428 นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ ครูโรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
429 นางรัตนา สันตกิจ นักวิชาการสำนังงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
430 นางโสภิณ ศิริคำน้อย ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
431 นางรุ้งทอง แสนคำ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
432 นางกานต์รวี คำพันธ์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
433 นางฆัสรากร วงค์ไชย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
434 นางพรทิวา ขันธมาลา นักวิชาการสำนังงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
435 ว่าที่ร.ต.หญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
436 นางอารี แก้วน้อย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
437 นางวงเดือน ปัญญาบุตร ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
438 นางกรรณิศา ธิปทา ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
439 นายบุญดาว ผัดสุรินทร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปลสวดบาลีแปลอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
440 นางสาวเบญจวรรณ คันธวงศ์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปลสวดบาลีแปลอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
441 นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปลสวดบาลีแปลอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
442 นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาว ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปลสวดบาลีแปลอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
443 นางผ่องศรี ปัทมเทศ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปลสวดบาลีแปลอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)  
444 นายวุฒิกร ปั๋นแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
445 นางพิกุลทอง เปล่งศิริ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
446 นางสาวพิศสุดา มาปลูก ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยา กรรมการ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
447 นายณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
448 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการ ดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
449 นางสาวมนทิชา หลวงแป้น ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
450 นางอรฤทัย มิ่งเชื้อ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น)  
451 นายนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น)  
452 นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
453 นางพัชราภรณ์ ทองสอาด ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันเพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
454 นางสาวรังษิยา อินแถลง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น)  
455 นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น)  
456 นางณิชกานต์ ทิพพระหา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
457 นางสาวรติญา พงสุภา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันโครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
458 นางสาวนุชจรีย์ อุดม ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันภาพยนต์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)  
459 นางสาวอมราวดี กิกลิ้ง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันภาพยนต์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)  
460 นางสาวอันธิกา มีเพียร ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)  
461 นายเกียรติศักดิ์ คำทิพย์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)  
462 นายธนากร ทำมาตา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น)  
463 นางสาวชุติชมกานต์ บุญทา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น)  
464 นางสาวรจนีย์ มนคง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
465 นางภาวี อุ่นจิตร ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
466 นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่ง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น)  
467 นางสมพร กิติโชติกุล ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น)  
468 นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
469 นางณุภัทรณีย์ พายัพสาย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
470 นางสาวมัญชรี สนิทวงศ์ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (การแข่งขันสวดมนต์แปล สวดบาลีแปลอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)  
471 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
472 นางสมถวิล อรุณรัตนาเทวัญ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
473 นางอารี แก้วน้อย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
474 นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
475 นางศิริเพ็ญ สุปัญญา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
476 นายธีรภัทร แปงคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
477 นายเกรียงไกร หลวงเขียว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
478 นางผ่องศรี ปัทมเทศ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
479 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
480 นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
481 นายอภิวัฒน์ ปุกคะ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
482 นายปุณณภพ มาปลูก ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
483 นางสมพรรณ วรรณทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
484 นางมะลิวัลย์ ขวัญกิจศักดา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
485 นางสาวภัทราวรรณ ใจวงศ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
486 นางสาวธมลวรรณ ม้วนหนู นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
487 นางสาวธัญรัตน์ สุยะนา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
488 นางสาวอรนุช คำมาจันทร์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
489 นางสาวเพ็ญผกา ไชยเครื่อง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
490 นายณัฐนนท์ ก้าวออนตา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
491 นายนนทรัตน์ ศรีภิรมย์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
492 นางสาวพรชิตา จิโก นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
493 นางสาวอรัญญา เตชะเต่ย นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
494 นางสาวสุขุมาลย์ รินนานนท์ นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
495 นายวทัญญู อินเตชะ นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
496 นายยอดภู กันทะจักร นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
497 นางจันทร์ สุปน ลูกจ้างโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
498 นางพรรณทิพย์ ทองเงา ลูกจ้างโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
499 นายศักดิ์ดา ชมภูสืบ ลูกจ้างโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
500 นางทัศนีย์ กาววิลัย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
501 นายอภิวัฒน์ ปุกคะ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
502 นางสาวเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
503 นายวิทยา คุณารูป ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ ฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
504 นางสาวภัทราวดี ไชยยา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
505 นางสาวมนทิชา หลวงแป้น ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการ ฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
506 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
507 นางผ่องพรรณ สัญญา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
508 นางสาวอรัญญา ปองจันทรา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
509 นางสาวธัญลักษณ์ อุตมา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
510 นายสุชาติ ฉัตรเจต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
511 ว่าที่ร้อยตรี สง่า จุราเพชร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
512 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
513 นายเมธี อ้วนล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงถ้ำ ประธานการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
514 นายอนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
515 นายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
516 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวด กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
517 นายดำเกิง ทิพกนก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
518 นางสาวสายใจ แก้วสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
519 นายจีรวัฒน์ วงค์แก้วเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
520 นางพรรณราย วงค์แก้วเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
521 นายประหยัด ช่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
522 นายทรงศักดิ์ หวานแหลม ครู กศน.เมืองปาน กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
523 นายศุภักเชษฐ์ ไปเร็ว ครู กศน.เมืองปาน กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
524 นายพีรศักดิ์ พรหมนิล ครู โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
525 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
526 นายจักรินทร์ จอมแก้ว ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
527 นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.1-ม.3)  
528 นาย พิษณุ ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
529 นาย ณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
530 นาย เอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
531 นาย ธีรยุทธ กสิรักษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
532 นางวิไลวรรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
533 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
534 นาย สมเกียรติ สินอิ่ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
535 นางพรรณี ใจสาร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
536 นางปาณิสรา ครองตาเนิน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
537 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
538 นายจตุภัทร สุขโสด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
539 นางภัทรา สุวรรณเทพ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
540 นางสาวนาฏอนงค์ สุวนันท์กิติโชค เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
541 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
542 นางพรรณี ใจสาร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
543 นางปาณิสรา ครองตาเนิน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
544 นางผ่องศรี ปัทมเทศ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
545 นางสาวภุมริน ตันบุตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
546 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
547 นางพรรณี ใจสาร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
548 นางปาณิสรา ครองตาเนิน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
549 นายพิษณุ ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
550 นางวิไลวรรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
551 นายฉัตรมงคล ขาวสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่เฟือง กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
552 นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
553 นางพรรณี ใจสาร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
554 นางปาณิสรา ครองตาเนิน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
555 นางสาวปานฤทัย บ้านคุ้ม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
556 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ (ม.4-ม.6)  
557 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
558 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
559 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
560 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
561 นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
562 นายวิร่วง จอดนอก ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
563 นายอุดร บุญชุม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
564 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
565 นางเพ็ญนภา เต็มกันทา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
566 ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
567 นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
568 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
569 นางชนิดาภา สายทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
570 นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินนท์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
571 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
572 นายปฐมพงศ์ เสมพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
573 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
574 นายอิสเรศ พรหมศิลป์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
575 นายธนภพ กรุงวงศ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
576 นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการกลางแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
577 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลางแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
578 นางจรรยา แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกลางแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
579 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการกลางแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  
580 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
581 นายสวัสดิ์ ไชยทาน ครู คศ.3 กรรมการฝ่ายอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
582 นางรัชนียา ทิวงศ์ษา ครู คศ.3 กรรมการฝ่ายอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
583 นายสุวรรณ พิกุลหอม ครู คศ.3 กรรมการฝ่ายอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
584 นายเจษฎา จักรแก้ว ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
585 นายเจษฎา จักรแก้ว ครู คศ.3 ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
586 นางพิมพาพร จินะกาศ ครู คศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
587 นางบัวบาน สิงห์แก้ว ครู คศ.2 กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
588 นางจินดารัตน์ ศิริวงศ์ ครู คศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
589 นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง ครู คศ.2 กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
590 นายสลิต พิมวาปี ครู คศ.2 กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
591 นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
592 นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์ ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
593 นางรัชนียา ทิวงศ์ษา ครู คศ.3 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
594 นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
595 นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง ครู คศ.2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
596 นางสาวชุลีกรณ์ อุตรอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
597 นางบุญส่ง ตั้งอารมณ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
598 นายจุฬา ม่วงไหมทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
599 นางสาวญาสินีย์ คำมี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
600 นางสาวอรณิชชา ชมภูสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
601 นางสาวผกามาศ ชาญชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
602 นางสาวชลีกร ไกลถิ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
603 นายเจตรินทร์ ดาววี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
604 นายอนุศิษฏ์ มะโนศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
605 นางสาวเพ็ญนภา มโนปิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
606 นางสาวสังวาลย์ แสนวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดและบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
607 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกูล พนักงานราชการ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
608 นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง ครู คศ.2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
609 นางบัวบาน สิงห์แก้ว ครู คศ.2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
610 นายวีรศักดิ์ เป้รอด ครู คศ.1 ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
611 นางชญาดา ก๋าเร็ว ครู คศ.2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
612 นายธีรัตม์ ปิงแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
613 นางสาวอัญญารัตน์ เฌอกูร ครูผู้ช่วย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
614 นางวิมลรัตน์ ปินตาเชื้อ ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
615 นางพิมพาพร จินะกาศ ครู คศ.3 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
616 นายณัฐพล ขัดสี ครูผู้ช่วย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
617 นางสาวเพ็ญนภา มโนปิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
618 นายจุฬา ม่วงไหมทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
619 นางสาววิจิตรา เนตรวีระ ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
620 นางบุญส่ง ตั้งอารมณ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
621 นางสาวศุภวรรณ วรรณประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
622 นางสาวชุลีกรณ์ อุตรอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
623 นางสาวญาสินีย์ คำมี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
624 นางสาวผกามาศ ชาญชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
625 นางสาวอรณิชชา ชมภูสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
626 นางสาวชลีกร ไกลถิ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
627 นายเจตรินทร์ ดาววี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
628 นางบุญส่ง ตั้งอารมณ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
629 นายอนุศิษฏ์ มะโนศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
630 นางสาวพัชรินทร์ วัฒนโชคสกุล ครูผู้ช่วย กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
631 นางสาวเพ็ญนภา มโนปิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
632 นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ ครู คศ.1 ประธานกรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
633 นางสาวฤดี พานิช ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
634 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองหัด ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
635 นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์ ครู คศ.2 ประธานกรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
636 นางชญาดา ก๋าเร็ว ครู คศ.2 ประธานกรรมการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
637 นางสาวสุจิตรา สุขหล้า ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
638 นางสาววิจิตรา เนตรวีระ ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
639 นางสาวนิภาพรรณ มีแพง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
640 นางสุมาลัย แป้นน้อย พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
641 นางสาวชุลีกรณ์ อุตรอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประจำห้องการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
642 นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ ครู คศ.1 ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
643 นางสาวสังวาลย์ แสนวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
644 นางสาวขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ ครู คศ.2 กรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
645 นางสาวอัญญารัตน์ เฌอกูร ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกผลคะแนนการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
646 นางภาฎียา เพิ่มสุข ครู คศ.3 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
647 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์ษา ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3  
648 นายสุวรรณ พิกุลหอม ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3  
649 นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3  
650 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์ษา ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
651 นายสุวรรณ พิกุลหอม ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
652 นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
653 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์ษา ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3  
654 นายสุวรรณ พิกุลหอม ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3  
655 นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3  
656 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์ษา ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
657 นายสุวรรณ พิกุลหอม ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
658 นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
659 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์ษา ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3  
660 นายสุวรรณ พิกุลหอม ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3  
661 นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3  
662 นางสาวนฤมล ปูปินตา ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น  
663 นายสราวุธ แก้วมณีวรรณ ครูคอมพิวเตอร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น  
664 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น  
665 นางสาวนฤมล ปูปินตา ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
666 นายสราวุธ แก้วมณีวรรณ ครูคอมพิวเตอร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
667 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
668 นางสาวนฤมล ปูปินตา ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
669 นายสราวุธ แก้วมณีวรรณ ครูคอมพิวเตอร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
670 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  
671 นางจิราพร จริยภมรกุร ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
672 นายนธัช บุญยิ้ม ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
673 นายพรชัย สุระพัศดี ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
674 นางจิราพร จริยภมรกุร ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
675 นายนธัช บุญยิ้ม ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
676 นายพรชัย สุระพัศดี ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
677 นางจิราพร จริยภมรกุร ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
678 นายนธัช บุญยิ้ม ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
679 นายพรชัย สุระพัศดี ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
680 นายพิษณุ ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
681 นางจิราพร จริยภมรกุร ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
682 นายนธัช บุญยิ้ม ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
683 นายพรชัย สุระพัศดี ครู กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
684 นางวิไลวรรณ วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
685 นางพรรณี ใจสาร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
686 นายมงคล วิทยารัตน์ ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
687 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
688 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครู กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
689 นางสาวปานฤทัย บ้านคุ้ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
690 นายมงคล วิทยารัตน์ ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3  
691 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3  
692 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครู กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3  
693 นายมงคล วิทยารัตน์ ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
694 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
695 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครู กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
696 นายมงคล วิทยารัตน์ ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  
697 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  
698 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครู กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  
699 นายมงคล วิทยารัตน์ ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
700 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
701 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครู กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
702 นายมงคล วิทยารัตน์ ครูการศึกษาพิเศษ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6  
703 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6  
704 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครู กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6  
705 นางสาวปานฤทัย บ้านคุ้ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)  
706 นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์ ครู คศ.2 กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.3  
707 นางธนพร สมุทธารักษ์ ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.3  
708 นางจินดารัตน์ ศิริวงศ์ ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.3  
709 นายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
710 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวด กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
711 นายดำเกิง ทิพกนก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
712 นางสาวสายใจ แก้วสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
713 นายจีรวัฒน์ วงค์แก้วเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
714 นางพรรณราย วงศ์แก้วเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
715 นายประหยัด ช่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
716 นายทรงศักดิ์ หวานแหลม ตรู กศน. เมืองปาน กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
717 นายศุภักเชษฐ์ ไปเร็ว ครู กศน. เมืองปาน กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
718 นายพีรศักดิ์ พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
719 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
720 นายจักรินทร์ จอมแก้ว ครููโรงเรียนวังเหนือวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
721 นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์ ครู คศ.2 กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4 - ม.6  
722 นางธนพร สมุทธารักษ์ ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4 - ม.6  
723 นางจินดารัตน์ ศิริวงศ์ ครู คศ.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4 - ม.6  
724 นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
725 นายสงัด ปลุกเศก ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
726 นายครรชิต ซาวแก้ว ครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
727 นายไกรทอง วงษา ครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
728 นายสุรกิตย์ จันต๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
729 นายสุวรรณ ยียวน ครู โรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
730 นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
731 นายฐิติ นครสุวรรณ์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
732 นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
733 นายเมธี อ้วนล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงถ้ำ ประธานการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
734 นายอนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
735 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประธานการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
736 ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ คำเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
737 นางวัฒนะ ทองปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
738 นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
739 นางกุลรัศมิ์ เลิศหิรัญปริยกร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
740 นางสุชาวดี ขันโท โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
741 นางจันทนา วงษ์คำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
742 นางมะลิวัลย์ ขวัญกิจศักดา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
743 นางสาวนภัสรา นัดดากุล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
744 นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
745 นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
746 นางสาวขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
747 นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
748 นายศุภรดา ลาดปาละ โรงเรียนไหล่หินวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
749 นางวีณา ศิรประภาศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
750 นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
751 นางระวิวรรณ ภักดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
752 นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
753 นายทวีวัฒน์ มณีจักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
754 นายภัทรกฤต นิลแช่ม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
755 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
756 นางปิลันธา สายคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
757 นางดรุณี คำเงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
758 นางวิลาวรรณ บุญทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
759 Mr. Keyong Sylvester Muah โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
760 นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
761 นางสาวคณฑรี สุทธนี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
762 นางสาวณรีพร สุทธดุก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
763 นางจิราภา สุวรรณวัจณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
764 นางสาวสุธาลิณี ตั้งตัว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
765 นางสาววรรษวรรณ พรรณรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการกลาง)  
766 นางเยาวนุช ใจจิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
767 นางสาวสุพิศ แก้วบุญเรือง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
768 นางสาวศาริณี ใจกันเงิน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
769 นางแววดาว เมืองใจ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
770 นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
771 นายสนธยา บุญคำ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
772 นางสาวจิตราภรณ์ วันละ โรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
773 นางสาวดวงพร สมจันทร์ตา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
774 นางเมตตา ดวงสนม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
775 นางอำไพ พิชิตสันต์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
776 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
777 นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
778 นางอำไพ จันมะยม โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
779 นางรัชนก ตั้งใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
780 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
781 นางสาวชุลีพร พูลทวี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
782 นางสาววริศรา กุณาบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
783 นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
784 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
785 นางสาววัลยา แก้วน้อย โรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
786 นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
787 นายธนากร ทำมาตา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
788 นางสาวอรุณีย์ กองนาค โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
789 นางสาวรัชนี กามาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
790 นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
791 นางสาวกชพรรณ ตั๋นตุ้ย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
792 นางสาวจริยา กำลังมาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
793 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
794 นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
795 นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
796 นางณัฐวรา ดอนดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
797 นางนันทิยา กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
798 นายอาทิตย์ ยี่แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
799 นางสาวสุนิสา อินทร์จักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
800 นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
801 นางสาวอัจฉรา ใจนันตา โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
802 นายสมโภชน์ ฟูใจ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
803 นางจิตรา เครือตัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
804 นายเสน่ห์ ชุมแสน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
805 นางจรรยา คนธสิงห์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
806 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
807 นายวิแทน ปวกพรมมา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
808 นายณัฐพงศ์ วงศ์ทองจันทร์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
809 นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
810 นายทวี เขื่อนแก้ว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
811 นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์ โรงเรียนเมืองมายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
812 นายจานุวัฒน์ สุภาษี โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
813 นางณิชกานต์ ทิพพระหา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
814 นางจิรารัตน์ วงค์วิไล โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
815 นางกัญญารัตน์ มูลวิชา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
816 นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
817 นางสาวศิธาศินี นินใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
818 นางลดาวัลย์ คำวินิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
819 นางสาวแววดาว รู้เพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
820 นางอนัญญา ริดเดิล โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
821 นางปณิดา โสลา โรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
822 นายธีระพันธ์ ปงกาวงศ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
823 นางปารมี สุปินะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
824 นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
825 นางสาวพัชราพร จามรี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
826 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร โรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
827 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
828 นายศิวดล กุลฤทธิกร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
829 นางขวัญณภัทร พันอินทร์ โรงเรียนเมืองมายวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
830 นายเอกชัย จันทร์ตา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
831 นางอรพิน ควรสุวรรณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
832 นางสวลี มีมานะ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
833 นางวันวิสา แสนปิง โรงเรียนแม่ทะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
834 นายวรกร ชาสอนตากิจ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
835 นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
836 นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
837 นายสังเวียน เสียงดี โรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
838 นางสาวอ้อมฤทัย ใจอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
839 นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
840 นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
841 ดร. ปรภูมิ อินจับ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
842 นางสิริประทุม โตนะโพ โรงเรียนวังเหนือวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
843 นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
844 นางวิไลพร ศิริประยงค์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
845 นางสมหมาย กันธิดา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
846 นางสาวนิภา ประกาย โรงเรียนเมืองปานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
847 นางนุสริน อุบลศรี โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
848 นางสาวนิภาพร เขียวอ่อน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
849 นางบุญฑริกา วงศ์คำลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
850 นายประดิษฐ์ ประดับศรี โรงเรียนมัธยมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
851 นางรัตติกาล เงินมูล โรงเรียนประชาราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
852 นายวิญญู ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
853 นางสาวกัญญ์พิดา จริยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
854 นางรัตนา มั่นคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
855 นางภาวี อุ่นจิตร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
856 นางสาวสุกันยา สุยะสืบ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
857 นางสาวเนตรชนก วิชัยโน โรงเรียนประชาราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
858 นางสาวปัทมา มณีเพชร โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
859 นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
860 นางสาวธนวดี กระจ่างจิต โรงเรียนเมืองปานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
861 นางสาวไอระดา ชะนะดี โรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
862 นางสาวศิริญา สุวรรณศร โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
863 นายอภิรัตน์ กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
864 นางสาววรวรรณ พันธุ์ปรีดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
865 นายอดุลย์ พลงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
866 นางสาวชลลดา สุภากาวี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
867 นางนวลจันทร์ ฮวบน้อย โรงเรียนแม่สันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
868 นางดอกรัก ทานิล โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
869 นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
870 นายธนาพัทธ์ ศรีเทพ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
871 นางอารีย์ ใจคำ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
872 นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
873 นางสาววิรัณญา จุ่นน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
874 นางอำพร พานทอง โรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
875 นายมงคล กาสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
876 นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
877 นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
878 นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
879 นายสกัด รินฤทธิ์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
880 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
881 นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
882 นางสาวทัศน์กานต์ โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
883 นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
884 นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
885 นายเอกณัฏฐ์ ใจลา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
886 นางสาวบวรภัค เขียวคำอ้าย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
887 นายประเทือง ภูเขียว โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
888 นางสาวประพาฬรัตน์ เดชะวัฒนะ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
889 นายทักษ์ดนัย พรมมินทร์ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
890 นายอมรเทพ วงศ์ธิมา โรงเรียนวังเหนือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
891 นายดุษฎี ศรีทรงราช โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
892 นายกีรติกร จินดาธรรม โรงเรียนสบจางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
893 นางสาวอรอุมา ณ น่าน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
894 นางสาววันวิสาข์ สมบูรณ์ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
895 นางอรุณศรี สงวนศักดิ์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
896 นายปรัชญา จันทร์แก้ว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
897 นางอรนุช ปานแม้น โรงเรียนกิ่วลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
898 นางวันเพ็ญ กาจู โรงเรียนประชาราชวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
899 นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงศ์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
900 นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
901 นางสาวมัญชรี สนิทวงศ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
902 นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
903 นายนพพร ปุกคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
904 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
905 นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
906 นางสาวทิพย์สุดา มะโนวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
907 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
908 นางสมสาย คำตุ้ยเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
909 นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
910 นายภิญโญ เเสงทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
911 นางเเสงเทียน งามชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
912 นางสุปราณี เป็งบังวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
913 นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
914 นายมานะ หาญสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
915 นายประยง ตรินันต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
916 นายยุทธนา สมณะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
917 นายวรชาติ มาทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
918 นายวิวรรธน์ ชัยวิรัช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
919 นางสาวรัชฎาภรณ์ คำยุ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
920 นายทินพันธ์ ตันตุ้ย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา  
921 นางสุกัญญา โต๊ะถม มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละ พลศึกษา  
922 นายอรรณพ ณะรศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละ พลศึกษา  
923 นางสาวสุชารัตน์ วงศ์ษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละ พลศึกษา  
924 นางพัชรี อัจฉริยตระกูล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละ พลศึกษา  
925 นายอติเทพ วิชาญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละ พลศึกษา  
926 ดร.ธารทิพย์ ขัวนา มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละ พลศึกษา  
927 นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละ พลศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยมนา สุขหอม 0956821352 [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]