สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ลำปางกัลยาณี 118 13 0 3 131
2 บุญวาทย์วิทยาลัย 113 7 3 0 123
3 ประชารัฐธรรมคุณ 46 20 10 2 76
4 แม่เมาะวิทยา 44 18 14 6 76
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 42 23 4 5 69
6 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 34 15 6 5 55
7 มัธยมวิทยา 33 15 8 1 56
8 อัสสัมชัญลำปาง 33 10 3 0 46
9 ดอนไชยวิทยา 25 5 1 0 31
10 ห้างฉัตรวิทยา 23 19 11 8 53
11 อรุโณทัย 21 8 2 0 31
12 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 20 23 14 5 57
13 ประชาราชวิทยา 14 10 10 5 34
14 กิ่วลมวิทยา 13 13 4 1 30
15 แม่สันวิทยา 11 9 9 4 29
16 พินิจวิทยา 11 0 1 0 12
17 เมืองมายวิทยา 10 10 12 7 32
18 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9 9 4 3 22
19 เวียงตาลพิทยาคม 8 7 13 2 28
20 สบจางวิทยา 8 5 6 3 19
21 วิชชานารี 4 2 1 0 7
22 วัดบ้านหม้อศึกษา 3 7 7 1 17
23 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 3 3 5 2 11
24 ประชาวิทย์ 3 1 0 1 4
25 วิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 3 0 0 0 3
26 ไชยชุมพลศึกษา 1 1 0 1 2
27 ไตรภพวิทยา 1 1 0 1 2
28 วิสุทธิ์วิทยากร 1 0 0 0 1
29 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 0 0 0 0 0
รวม 655 254 148 66 1,123