สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ลำปางกัลยาณี 70 27 17 114 118 13 0 3 131
2 บุญวาทย์วิทยาลัย 52 37 13 102 113 7 3 0 123
3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 12 5 8 25 34 15 6 5 55
4 ประชารัฐธรรมคุณ 10 6 15 31 46 20 10 2 76
5 ดอนไชยวิทยา 8 4 8 20 25 5 1 0 31
6 มัธยมวิทยา 7 9 12 28 33 15 8 1 56
7 ห้างฉัตรวิทยา 6 3 6 15 23 19 11 8 53
8 อัสสัมชัญลำปาง 5 14 9 28 33 10 3 0 46
9 แม่เมาะวิทยา 3 13 11 27 44 18 14 6 76
10 อรุโณทัย 3 6 7 16 21 8 2 0 31
11 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 3 4 5 12 20 23 14 5 57
12 แม่สันวิทยา 3 1 1 5 11 9 9 4 29
13 กิ่วลมวิทยา 3 1 0 4 13 13 4 1 30
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2 9 14 25 42 23 4 5 69
15 ประชาราชวิทยา 2 3 1 6 14 10 10 5 34
16 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 2 2 6 9 9 4 3 22
17 เวียงตาลพิทยาคม 2 1 1 4 8 7 13 2 28
18 เมืองมายวิทยา 1 3 4 8 10 10 12 7 32
19 สบจางวิทยา 1 1 2 4 8 5 6 3 19
20 พินิจวิทยา 0 1 3 4 11 0 1 0 12
21 วิชชานารี 0 1 0 1 4 2 1 0 7
22 วัดบ้านหม้อศึกษา 0 1 0 1 3 7 7 1 17
23 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 0 1 0 1 3 3 5 2 11
24 ประชาวิทย์ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
25 วิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
26 ไชยชุมพลศึกษา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
27 ไตรภพวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
28 วิสุทธิ์วิทยากร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
29 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 195 157 140 492 655 254 148 66 1,057