งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กหญิงเอมวิกา    ประสงค์
2. เด็กหญิงวริศรา    กาดีวงศ์
3. เด็กหญิงสุภัคชญา    สมหมึก
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา    เกษแก้ว
5. เด็กชายกฤษณะ    บุญธิติธนาทอง
6. เด็กชายสิรภพ    อักษร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายณัฐกาญจน์    แสนตา
2. นางพิมพ์ประภา    เชื้อเทวา
3. นางสาวสุชาดา    ผิวผ่อง
4. นายเนติชน    ไชยวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................