งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กหญิงชนกานต์    จุราเพชร
2. เด็กหญิงพัณณิตา    ทองเต็ม
3. เด็กหญิงอัยยาพร    จิ๋วหนองโพธิ์
4. เด็กหญิงสวรินทร์    อารมณ์
5. เด็กหญิงไอลดา    เชื้อพรรณงาม
6. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีชัยวงค์
7. เด็กหญิงธนสร    สาใจ
8. เด็กหญิงสินีนาท    ปันทะโชติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางระวิวรรณ    ภักดี
2. นางสาววรรณกมล    ศุภวิมุติ
3. นางวีณา    ศิรประภาศิริ
4. นางสาวสกุลรัตน์    หอมแก่นจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................