งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง 1. นางสาวเพชรลดา    ทนันไชย
2. นางสาวพชรสร    คำพุกกะ
3. นางสาวพลอยชมภู    อุ่นเครือ
4. นางสาวอังค์วรา    ทนันชัย
5. นางสาวอุรชา    เมืองสุวรรณ
6. นางสาวญานิศา    พิไชยวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางระวิวรรณ    ภักดี
2. นางสาววรรณกมล    ศุภวิมุติ
3. นางวัฒนะ    ทองปัญญา
4. นางสาวสกุลรัตน์    หอมแก่นจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................