งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง 1. นายศิริโชค    คงสุธรรม
2. นายสมบูรณ์    แซ่มัว
3. นายเอกชัย    แซ่ลี
1. นางนิชดา    กลิ่นสุวรรณ
2. นางวริศรา    โชติเขียว
2 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. นายตุงคิน    นิรุตติกุล
2. นายศิรวัฒน์    ธรรมไหว
3. นายนัฐวัฒน์    เขื่อนแก้ว
1. นายพิชฌา    ต๊ะเอ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................