งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กหญิงทศา    อังศุธรรมทัต
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    กฤตมโนรถ
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    เร่นตรง
4. เด็กหญิงสวิตตา    อุดรวัฒน์
5. เด็กหญิงสุพิชญา    แก้วมงคล
6. เด็กหญิงคิศิรา    ลือเดชกังวารไกร
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ยอดศรีคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพรทิพย์    เขื่อนสุวงค์
2. นางสุปราณี    เป็งบังวัน
3. นางแสงเทียน    งามชมภู
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กหญิงพิมลนาฎ    ตันวงค์
2. เด็กหญิงรมิตา    ไชยทนุ
3. เด็กหญิงสุธีธิดา    สุทโธ
4. เด็กหญิงมาลินี    ปาระมี
5. เด็กหญิงทัศณียา    จุ้ยฤทธิ์
6. เด็กหญิงศันศนีย์    แก้วก้อน
7. เด็กหญิงชลดา    จองบุญ
8. เด็กหญิงณิชาภัทร    ชำนาญการ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายสมบูรณ์    เหมือนจันทร์
2. นางหทัยภัทร    ลิ้นทอง
3. นางเพ็ชรศรี    ทิพกนก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................