งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 ลำปาง เขต 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กชายวรกันต์    ศรีจันทร์
2. เด็กชายอนุรุทธิ์    แสนอุ่น
1. นายปิยะดนัย    วิเคียน
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    แก้วแดง
2. เด็กหญิงภิญญดา    จันแก้ว
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    สุริยะลังกา
2. นางสาวอำไพ    รังน้อย
3 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กหญิงนิรดา    ไชยบุตร
2. เด็กหญิงสุพิณตา    สมบูรณ์
1. นางประไพศรี    เสริมสุข
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................