งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 ลำปาง เขต 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กหญิงจิรัญญา    ชิดเกิดสุข
2. เด็กหญิงธิดาพร    อารุณจักร์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    มอญแก้ว
4. เด็กหญิงเพชรปราณี    โยสิทธิ์
5. เด็กหญิงพิมชนก    ศรีใจ
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ปงราชปก
7. เด็กหญิงนภัทร    มะโนนัย
8. เด็กหญิงวรัทยา    ตันธะดา
9. เด็กหญิงปาณิศา    สีแจ่ม
10. เด็กหญิงพิไรพรรณ    กินีศรี
11. เด็กชายพีรดนย์    นิลพันธ์
12. เด็กชายธันวา    ยะแสง
13. เด็กชายนนทกร    พุนจา
14. เด็กชายนรุตฒ์ชัย    โครตสี
15. เด็กชายนทีธร    แสงมณี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวประภาพรรณ    วงศ์ตามี
2. นายพรศิลป์    สิงห์ทอง
3. นายศุภรดา    ลาดปาละ
4. นายสุรชัย    จอมแปง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................