งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 ลำปาง เขต 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง 1. นางสาวชลธิชา    ใหม่ทำ
2. นางสาวพรนภัส    มูลคำ
1. นายอรรถพล    ปินคำ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. นายศักดิธัส    ใบจันทร์
2. นายณัฐภัทร    หล้าชมภู
1. นางสาวณัฐนันท์    อุ่นกาศ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. นายพชร    สิงห์เนตร
2. นายณภัทร    อินถาปัน
1. นางสาวศรีวิกา    กังวาฬ
2. นายอนุสรณ์    สุขยืน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................