สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 ลำปาง เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ลาลี
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววธิดา  อินวัน
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กาจูมปู
 
1. นางอรุณี  อภิรักษ์โยธิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกตวรางค์  วังตา
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์กาวี
 
1. นางอรุณี  อภิรักษ์โยธิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวประกายดาว  ใจยา
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุทธินี  มาแว่น
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพนมวรรณ  ก๋าแก่น
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศร  หน่อใหม่
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชูรีพร  ก๋าแก่น
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาใจ
2. เด็กหญิงรัญชนา  ปงผาบ
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
2. นายสุเมธ  เทพทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพวงชมพู  อ้ายด้วง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ปัญญา
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
2. นางสาวนิภาวรรณ  ฝั้นอุด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอลิษา  จันทร์คำ
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายวงศ์รพี  ใจยาธิ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสหรัฐ  เรือนฟ้างาม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนวารัตน์  สายผึ้ง
2. เด็กหญิงพิชญณัฏฐ์  ไทยกรรณ์
3. เด็กหญิงแพรทอง  สิงอ้าย
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  มหาวัน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมลดา  นาสี
2. นางสาวศลิษา  แก้ววังน้ำ
3. นางสาวสุกานต์ดา  โปติ๊บ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
2. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ลินใจ
2. เด็กหญิงร่มฉัตร  ปัทมแก้ว
3. เด็กชายศรายุทธ  ปัญญายาว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวิภา  สร้อยข่าย
2. นางสาววรภัทร  สุตะพรม
3. นางสาววรารัตน์  สดสุภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
2. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วลังกา
2. เด็กหญิงอนันตญา  คำเผือ
 
1. นางพิทยาภรณ์  ทารัตน์
2. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัณณ์ฐิชาภัค  จันทร์ตา
2. นางสาวมนัสนันท์  เปี้ยมะโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
2. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิยา  ยะหัวฝาย
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐณิชาภรณ์  สุปิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตุ่นคำ
2. เด็กชายวธันย์ชนก  ตาหล้า
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
2. นางสาวอรพรรณ  มหาวัน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิภารักษ์  บริรักษ์
 
1. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  ปั้นรูป
 
1. นางสาวอรพรรณ  มหาวัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจามรี  อุดสร้อย
 
1. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจแก้วมา
 
1. นางพิทยาภรณ์  ทารัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินณรงค์
2. เด็กชายมินธาดา  คำลือ
3. นางสาวศรัญญา  ยาวิชัย
 
1. นางแววดาว  เมืองใจ
2. นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารีรัตน์  วันมาลา
2. นางสาวยุพาภรณ์  ยะลื้อ
3. นายวรรณรัตน์  สุวิชาดาสกุล
 
1. นายสมโภชน์  ฟูใจ
2. นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทานุทัต  ตั๋นตน
2. เด็กหญิงนฤภร  จันทร์เพ็ญศรี
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์  มะโนใจ
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนสุดา  ร่วมมิตร
2. นางสาวมนัสนันท์   เทพแก้ว
3. นายรัฐพล  เพ็ชรตา
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์กร  สุดวอน
2. เด็กชายพงศธร  อินบุญส่ง
3. นายรัชชานนท์   อินไผ่
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิกา  จันทร์ตา
2. นางสาววริษา  ปาละมี
3. นางสาววันวิสาข์  ยอดวงศ์
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน   ปวกพรมมา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษติกา  กุณาเหล็ก
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจอินถา
3. เด็กหญิงอัญญาณี  วงศ์หลวง
 
1. นายภัทรกฤต   นิลแช่ม
2. นายวิทยา  ต๊ะนางอย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 5 1. นางสาวนิษฐา  ทาอาสา
2. นางสาวอธิชา  ใจคำวัง
3. นางสาวเกตสุดา  แก้วลังกา
 
1. นายภัทรกฤต   นิลแช่ม
2. นายวิทยา  ต๊ะนางอย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชพล  ทองสกุล
2. เด็กชายวิรภัทร  ไชยชุมพล
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพณรงค์  ปวงคำ
2. นางสาวปาณิศา  ไชยเมืองชื่น
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกฤต   ดวงสุภา
2. เด็กชายศตายุ   คำใหม่
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณวุฒิ   โนนันธิ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   ช่วงไชย
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ต๊ะสุภา
2. เด็กหญิงชวการณ์  ถาน้อย
3. เด็กหญิงณัทริกา  ปัญญาคำ
4. เด็กหญิงลัชชานันท์  ตนเตชะ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์คำลือ
 
1. นายอาริน  เขื่อนแก้ว
2. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์ต๊ะ
2. นางสาวถาริกา  เรือนชมภู
3. นางสาวนริสา  เชียงแขก
4. นางสาวปาริฉัตร  เมืองแก้ว
5. นางสาวยลธิดา  รินอุด
 
1. นายอาริน  เขื่อนแก้ว
2. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกมล  ปาเมืองมูล
2. เด็กหญิงธีรณี  ยอดปะนัน
3. เด็กหญิงพิมประภัสร  เถลิงพงษ์
4. เด็กชายพีรพงษ์  เทพเสาร์
5. เด็กหญิงศิรภัทรสร  ใจยาธิ
 
1. นางพิศสุดา  วรรณโสภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา  หล้าอินเชื้อ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  ศรีมาลา
2. นางสาวพัชราภรณ์  ทำอินแก้ว
3. นางสาวพิชชา  อายะชู
4. นายเขตอุดมศักดิ์  ปุ๊ดติ๊บ
5. นางสาวเพชรลดา  เทพแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา  หล้าอินเชื้อ
2. นางพิศสุดา  วรรณโสภา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  ปงกาวงค์
2. นายพิษณุ  แก้วคำน้อย
3. นายวชิรวิทย์  ปินไชย
4. นายวรัญญู  คำลือ
5. นายเจตน์สฤษฎ์  ชะเอม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ใหม่กันทะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายตันติกร  ใหม่กันทะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินต๊ะจักร์
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีชัยตัน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 8 1. นางสาวดนยา  ปินตาแก้ว
2. นายพิษณุ  แก้วคำน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา  หล้าอินเชื้อ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตบุญ  ปิงจอม
2. เด็กหญิงอังคณา  ธรรมชัย
 
1. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
2. นายนิรันดร์  วรกุลธนวรรธน์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัณณิตา  ยะหัวฝาย
2. นายวีระทัต  ไชยแก้วมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
2. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ใจคำวัง
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนกานต์  แซนวล
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถพันธ์   ยะเปียง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะเนตร  การิยา
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพียงรวี  เทพเสาร์
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลี  ดวงสุภา
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายขจรฤทธิ์  ศรีไชย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรินทร  ใหม่โปธิ
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกิตา  คำสุข
2. เด็กหญิงนัสธิชา  แก้วยศ
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
2. นางสาวขนิษฐา  จันทาฟ้าเหลื่อม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  อินทร์ป่าน
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภัทรพล  ทิอ้าย
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 5 1. นายคมเพชร  ทาอาสา
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพศาลวณิชสกุล
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง 4 1. นางสาวชูรีพร  ก๋าแก่น
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมเพชร  ทาอาสา
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ส่องหล้า  รัตนกิจ
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.66 เงิน 4 1. นางสาวนิตยา  ใจยา
 
1. นายเจตน์  แสนชัย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอรรถกร  ใจสบาย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   โพธิสาร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญณัฏฐ์  ไทยกรรณ์
 
1. นางสาวเสาวนิต  ปงก๋าวงค์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  จอมใจ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   โพธิสาร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุภกินห์  ปาเมืองมูล
 
1. นายเจตน์  แสนชัย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสงค์
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ถาน้อย
 
1. นายเจตน์  แสนชัย
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วคำน้อย
2. เด็กหญิงนัดดา  ทิแปง
3. เด็กหญิงนารีนาฏ  ไชยเมืองชื่น
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปาเมืองมูล
5. เด็กหญิงศศิภา  สมวงค์
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนเมืองใจ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทาฟ้าเหลื่อม
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  ทองงาม
 
1. นายสมภพ  เบาใจ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑิฏิญาภรณ์  ยศสกุล
 
1. นางสาวเสาวนิต  ปงก๋าวงศ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูสด
 
1. นางสาวพจนารถ  ยศทะนะ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  กล่อมกมล
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  โพธิสาร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสชา  ปงก๋าวงศ์
2. เด็กหญิงโสภิตา  ฝั้นอุด
 
1. นางสาววรัชยา  ด้วงคำ
2. นางสาวเสาวนิต  ปงก๋าวงศ์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทกร  ตัญญู
 
1. นางสาวเสาวนิต  ปงก๋าวงศ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภัทร  อุดทังกันทา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยเมืองชื่น
 
1. นายอิสระ  ศิริวงศ์
2. MissSHANSHAN  HUANG
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลทิพย์  อุดมทรัพย์
2. นางสาวทิพวรรณ  คำเฮียง
 
1. นางพิกุล  สังหาร
2. นางสาวสุทธิวรรณ  ณ นคร
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนภัส  ดวงฟู
2. นางสาวเกวริน  ศรีไชย
 
1. นายอิสระ  ศิริวงศ์
2. MissSHANSHAN  HUANG
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสิงห์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ดวงฟู
3. นางสาวภัทราภรณ์  ตันทา
4. นางสาวอภิชยา  ปัญญา
5. นางสาวเรืองรอง  แสงคำลือ
 
1. นางพิกุล  สังหาร
2. นางสาวสุทธิวรรณ  ณ นคร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดาภรณ์  มลอาร์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  ณ นคร
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายมาศ  ก๋าแก่น
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไชยเมืองชื่น
3. เด็กหญิงอมลธีรา  เขื่อนข่าย
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ฝั้นอุด
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนกนินทร์  ไชยจักร์
2. นางสาวศิริวรรณ  รัตนะ
3. นางสาวสุธิตา  ทาทะวงค์
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
2. นางอรุณี  อภิรักษ์โยธิน
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพีรดา  ปัญญาใจ
2. เด็กหญิงศานติก  ซอศรีสาคร
 
1. นายพนัชกร  ไชยานนท์
2. นายธนวัฒน์  ใจกันทา
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปอกปา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายช่างทอง
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒ  ปงกาวงค์
2. เด็กชายเศวตโชติ  เป็กเตปิน
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์  ลินใจ
2. นายวันชนก  ดีติ๊บ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  กันมล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจคำวัง
 
1. นายธนวัฒน์  ใจกันทา
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ใหม่ทำ
2. นางสาวพรนภัส  มูลคำ
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อุดสุข
2. เด็กชายสุภเวช  คำใหม่
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรกันต์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายอนุรุทธิ์  แสนอุ่น
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดีวอ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  สมวงค์
3. นายบุณยกร  ฟูจูมปา
4. นางสาววาสนา  ฝ้ายขาว
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินปิก
6. เด็กหญิงเกรินทร์  จันทร์คำ
 
1. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
2. นายกฤษณะ  ลาดปาละ
3. นายณัฐพงษ์  เขียวคำ
 
98 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คำน้อย
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
99 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนาวิล  ดวงเดช
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล