งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. นางสาวพิมพ์สุภา    ต้องจิตต์
2. นางสาวคัมภีรพรรณ    นันตาพรม
3. นางสาวรวิวรรณ    ใจบุญ
4. นางสาวณัฐธิดา    สุภาษี
5. นางสาวปรัชญา    ชินโชติ
6. นางสาวแสง    ตาอิน
7. นางสาวจีราภรณ์    พันธ์ดี
8. นายวิทยา    ปงลังกา
9. นายณรงค์ฤทธิ์    คำปวน
10. นางสาวปรารถนา    ใจอินตา
1. นางวิรากานต์    ปั้นรูป
2. นางสาวเหมือนฝัน    จันทรักษา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................