งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. นายวรพงค์    วงศ์เมทา
2. นายศุภวิชญ์    คิดอ่าน
3. นายบดินเดช    วางฐาน
4. นายธนกฤต    ใจบุญ
5. นางสาวจิณห์วรา    บัวตอง
6. นางสาวศิริลักษ์    ผ่องใสย์
7. นางสาวภิญญาพัชญ์    มีเมล์
8. นางสาวศิราพร    สมคิด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกรรณิการ์    สมมี
2. นางสาวปัฐมาพร    ทรายใหม่
3. นางปุณยนุช    พรหมไชยวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................