งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง 1. เด็กหญิงวัชรมล    ลำใหญ่
2. เด็กหญิงชาลิสา    อุ่นจันทร์ตา
3. เด็กหญิงธิชาภรณ์    หวังดี
4. เด็กหญิงกุลธิดา    ไชยลังกา
5. เด็กหญิงอมิตา    พุทธรักษ์
6. เด็กหญิงปัณณ์นภัส    สุกใส
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวทิพาวรรณ    เฟืองแก้ว
2. นายนราวุฒิ    ประไพ
3. นางสาวพิชชาภา    ตรียกูล
4. นายเฉลิมพล    สมิโตมล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................