งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิญญภัทร    กุลอ่อน
2. เด็กชายกันตภณ    เหรียญทอง
3. เด็กชายณัฐภัทร    คงกระพันธ์
4. เด็กชายวรินทร    กัณฑ์ไตรบัญชร
5. เด็กชายธนภัทร    รุ่งโรจน์
6. เด็กชายอภิชล    วิชัยเนตร
7. เด็กชายธนกฤต    พินพวง
8. เด็กชายพิเศษพงษ์    ก้องพนาไพสณฑ์
1. นางณัฐกานต์    ดมประโคน
2. นายภาสกร    น้อยสุข
3. นางสาวสุกัญญา    เชื้อหลุบโพธิ์
2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    หน่อเรือง
2. เด็กชายสัณหณัฐ    จันทร์หนิ้ว
3. เด็กชายกิตติพันธ์    เรือนรัตนาโชติ
4. เด็กชายชัยณรงค์    คำหล้า
5. เด็กชายกฤษณพงค์    วงค์ษา
6. เด็กชายภาศกร    คำปวน
7. เด็กชายบริวัตร    ไทยใหม่
8. เด็กชายสมเจตน์    จิแฮ
1. นายธวัชชัย    ใจแวน
2. นายศราวุธ    เขื่อนคำ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติวัฒน์    พรมอนันต์
2. เด็กชายพนิชล    สุวรรณหล้า
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    เดคำกาศ
4. เด็กชายปพนธีร์    อิสระรุ่งโรจน์
5. นายภูมินันท์    ปันธิ
6. นายศุภโชค    ดอกดวง
7. นายจักรราช    ติ๊บเตปิน
8. นายไชยวัฒน์    พรมซาว
1. นายธนวัฒน์    สิทธิตัน
2. นางรุ้งตะวัน    ไชยเจริญ
3. นายเมธา    ศรีประทีป
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................