งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรวดี    กันยวง
2. นางสาวศศินภา    สียะกาศ
3. นางสาวนภัสสร    สว่างพนาพันธุ์
4. นายฉัตย์ธนานนท์    ยิ่งรักชัย
5. นายโชติพงศ์    เงาเงิน
6. นางสาวกรรณิกา    เสนาวัง
7. นางสาวอรทัย    ชัยสมภาร
8. นางสาวธนัชญา    กาสุริยะ
9. นายฉะ    กอหลิง
10. นางสาวอภิชญา    ผลกล่ำ
1. นายวรวิทย์    ใจบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายภาคภูมิ    อ่อนนะ
2. นางสาวเกศริน    ไชยงาม
3. นางสาวพิมพ์วิภา    ยะแบน
4. นางสาวอรณิชา    พะเมือง
5. นางสาวเปรมา    นุ่มเกิด
6. นางสาวมนัสนันท์    ใจยะ
7. นางสาวกฤตพร    ยะบุญทา
8. นางสาวอริศรา    ชมภูกา
9. นางสาวรัตนาวดี    ยะยอง
10. นายธีรภัทร    สาขาเรือน
1. นางกาญจนา    เหลืองทา
2. นางสาวสุริยาพร    ญาณตาล
3. นางสาวอำไพ    สิทธิกาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................