งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรยา    มะโนเทพ
2. นางสาววริศรา    สอนเบี้ยว
3. นางสาวบุญรักษา    ผัดสัก
1. นางธนาพร    วงค์วาน
2. นางนฤชล    พิมสว่าง
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์สุดา    ขัติยะ
2. นางสาวรุ้งญดา    สุขใจ
3. นางสาวชนกชนม์    ปันทวัน
1. นางสาวจันทร์นิภา    ยอดคำ
2. นางเกษร    ซูซูกิ
3 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวภูมิรัตน์    ไชยเสน
2. นางสาวพัชราภรณ์    ธรรมวงศา
3. นางสาวเกศินี    จี้หอม
1. นางกมลวรรณ    กาวิชัย
2. นางสุพร    จอมขันเงิน
4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรวา    แง่โว้
2. นางสาวอาทิตยา    คำนาสัก
3. นางสาวภัทรรัตน์    พระวงศ์รัตน์
1. นางแสงหล้า    เรืองพยัคฆ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวนลิน    ฉิมแสง
2. นางสาวพันนิดา    มะโนสกุล
3. นางสาวชลธิชา    ทะนันชัย
1. นางบุหลัน    วงค์คำมูล
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำฝน    บุญเรือง
2. นางสาวศิริพร    สุริยะธง
3. นางสาวณัฐิกาญ    ผัดสัก
1. นาย บรรเจิด    คุรุกิจ
2. นางดวงรัตน์    ปัญญาโกษา
7 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวจิระประภา    อภิวงค์งาม
2. นางสาวนิตยา    ฐานะขมพู
3. นางสาวกฤตยา    เวียงบาล
1. นางภริตพร    อุปนันต์
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวภีรพรรณ    เต็นเส้า
2. นางสาววรพา    อุตโม
3. นางสาวกุลปริยา    ติเวียง
1. นางสาวกันยาวีร์    โสลา
2. นางเครือวัลย์    อินทะเเจ้
9 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธารานันท์    นาลาด
2. นางสาวชุติกาญจน์    เนตรปัญญา
3. นางสาวแคทรียา    ปัญญาป้อง
1. นางกฤษณา    หอยแก้ว
2. นางศิริพร    ปัญญาอุ้ย
10 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลย์สุดา    ยาตา
2. นางสาวภูษณิศา    มิ่งเชื้อ
3. นางสาวฐิติชญา    กันทะปรางค์
1. นางสาวสุพรรณษา    ชะเวียตะคุ
2. นางสาวสุวนันท์    ติใหม่
11 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวทิชากร    มหาครอง
2. นางสาวปริศญา    สายมณี
3. นางสาวณัฐธิดา    คำไทย
1. นางสาวขวัญฤดี    ศรีษะ
2. นางสาวชลิดา    โอดบาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................