งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวรัญญา    ป้านาย
2. นางสาวใหม่    ลุงทู
3. นางสาวอินทิรา    ปัญญาใจสี
4. นางสาวอ่องแสง    ลุงแขก
5. เด็กหญิงพิจิตรา    ญาณพันธ์
6. เด็กหญิงฐิติกานต์    กันธะดอย
7. เด็กหญิงพิชญานันท์    กุลณัฐทวัฒน์
8. เด็กหญิงปรียานุช    แป้นน้อย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางรุจิรา    ชัยวัง
2. นายอนุพันธ์    ปัญญาอุ้ย
3. นางเลไลย์    กิตติวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพียงจันทร์    เครือเทพ
2. เด็กหญิงณัฐชา    ปัญญากาศ
3. เด็กหญิงพิมพิศา    ดวงสนั่น
4. เด็กหญิงทรรศนันทน์    จันทร์ชู
5. เด็กหญิงเปมิกา    สีเขียว
6. เด็กหญิงวรรณฤทัย    ใจจอมกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ
2. นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล
3. นางสาวเขมภร    วิเศษศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรัญชญา    มุดชิดา
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ตุ่นมานะ
3. เด็กหญิงพจมาน    ก๊กใจเย็น
4. เด็กหญิงบุณยาพร    คำมูลเลิง
5. เด็กหญิงธนพร    วัฒนา
6. เด็กหญิงทักษิณา    อาปามัง
7. เด็กหญิงกัลญา    นาคส้มป่อย
8. เด็กหญิงวทัญญา    หม่องผัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวญาณี    เนียมสกุล
2. นางสาวปภาวดี    ปวนปันคำ
3. นางสาวมินลดา    พรมนวล
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหทัยชนก    เรือนคำ
2. เด็กหญิงปรียานุช    อุดมรักพันธ์พง
3. เด็กหญิงณัฐชา    ลุงติ๊
4. เด็กหญิงศศิกานต์    หวายพรม
5. เด็กหญิงแพรวา    ทิพย์พงดา
6. เด็กหญิงอริศรา    เขียวลือ
7. เด็กหญิงจันทรัช    กันทะวงค์
8. เด็กหญิงลลิดา    เรือนเหล็ก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกุลธิดา    ภูดอนตอง
2. นางนงพงา    เตจ๊ะแก้ว
3. นางนงลักษณ์    อุปการะ
4. นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................