งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดาพร    สารใจวงศ์
2. นางสาวชนามน    เเสนไชย
3. นางสาวพัธมน    กัญจา
4. นางสาวกนกพร    ภูฆัง
5. นางสาวไพลิน    ชัยชนะ
6. นางสาวธัญชนก    ผุสดี
7. นางสาวณัฐธิดา    เตจ๊ะสา
8. นางสาวละอองทิพย์    อุปนันท์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวลักษณพร    มูลมาก
2. นางศิริลักษณ์    วีระโพธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวใส    จิ่ง
2. นางสาวหลิว    ลุงมล
3. นางสาวพรภิมล    หนุนภิรมย์ขวัญ
4. นางสาวสาวิตรี    บัวหนอง
5. นางสาวชนิตา    แขกแก้ว
6. เด็กชายศิวกร    จันแดง
7. นางสาวกมลทิพย์    ยังสุข
8. นางสาวอชิรญา    มาปินตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวธารินทร์    จันทราทิตย์
2. นายอนุพันธ์    ปัญญาอุ้ย
3. นางเลไลย์    กิตติวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    ใจบุญ
2. นางสาวสุดารัตน์    กลมกลึง
3. นางสาวณัฐณิชา    ณ วรรณติ๊บ
4. นางสาวจิรนันท์    จันทร์สว่าง
5. นางสาวจิราภรณ์    บำรุงพงษ์
6. นางสาวกนกวรรณ    สมพงษ์
7. นางสาวอลิษา    พวงพลอย
8. นางสาวอภิสรา    ร่มพนาธรรม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายผดุงเกียรติ    อ๊อดมัง
2. นางสาวลักษิกา    เปี้ยอ้าย
3. นางสาวศันสนีย์    ต๊ะจักร
4. นายสิทธิชัย    คำชามงคล
4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรวิจิตรา    แก้วเล็ก
2. นางสาวสุธีรา    แก้วยองผาง
3. นางสาวธัญมน    แสนทะนา
4. นางสาวสุชาดา    ชะโลธร
5. นางสาวพัชรพร    พิทักษ์
6. นางสาวกุลสตรี    ใหม่ตั้ง
7. นางสาววรรณิการ์    ชายศักดิ์
8. นางสาวธนพร    อินต๊ะเสน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ
2. นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล
3. นางสาวเขมภร    วิเศษศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวอริศรา    เขียวลือ
2. นางสาวหทัยชนก    เรือนคำ
3. นางสาวนัชนก    กันทะทิพย์
4. นางสาวพรสวรรค์    ลุงคำ
5. นางสาวเอง    อุนต๊ะ
6. นางสาวปัทมาภรณ์    อุดมรักพันธ์พง
7. นางสาวยุวดี    เชี่ยวชาญ
8. นางสาวนงนุช    อาญาล้ำเลิศ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกุลธิดา    ภูดอนตอง
2. นางสาวชนิสรา    พันวัน
3. นางนงพงา    เตจ๊ะแก้ว
4. นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................