งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวลัดดา    ดอกติ๊บ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    นุเงิน
3. นางสาวนภสร    เผ่าเสรีชัย
4. นางสาวสุทธิดา    ตกแต่งพงไพร
5. นางสาวภัณฑิรา    ธารสุขสมบูรณ์
6. นางสาวเจนจิรา    จิตรสมานมิตร
7. นางสาวพรชิตา    เขียวขจีไพร
8. นางสาวปุณยาพร    บงกชงามยิ่ง
9. นางสาวกมลเนตร    แซ่มั่ว
10. นายธาวัณ    เซ่งจ๋าว
11. นางสาวชนานันท์    เมืองห้อม
12. นางสาวแพรวา    ตาแก้ว
13. นางสาวสุรีพร    ศิลปาชีพงาม
14. นายสุพรรณ    แซ่ว่าง
15. นายทักษิณ    เลาหาง
16. นายอภิชาติ    เลาเสอ
1. นายณัฏฐาณิพล    ก่ำศรี
2. นางสาวนิตยา    อุตระธานี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................