งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายสุรศักดิ์    เลาลี
2. นายพงศกร    พรมคำ
3. นายเศรษฐศักดิ์    ไอดอเเสง
4. เด็กชายวชิรธาร    เลาหาง
5. นายอนุภาพ    เมืองห้อม
6. นางสาวมณีวรรณ    แซ่วะ
7. นางสาวฐานิดา    เป็งโก๊ะ
8. นางสาวพิชชาพร    พลีชีพแดงทอง
9. นางสาวนงนุช    นภาเรืองอุไร
10. นางสาวชุติมน    รัตน์ธัชวรรณ
11. นางสาวรักชดาพร    เผ่าคีรี
12. นางสาวนิวธดี    แก้วพงค์
13. นางสาวกนกพร    ขจีวิไลลักษณ์
14. นางสาวเสาวลักษณ์    แซ่หว้า
15. นางสาวอายอ    กรองสุข
16. นางสาวสุธิดา    ลีลาศีลธรรม
17. นางสาวณิชกานต์    กติกาสติ
18. นางสาวพลอยลิน    สมฝั้น
19. เด็กชายคารม    วนาคล้ายเจริญ
20. นางสาวจารุมน    ดวงใจไพรวัลล์
1. นายจาตุรงค์    ใจจิตร
2. นายพฤกษ์ธฤตฎ์    บุญญะ
3. นางสาวพิสชา    ประมวลสุข
4. นายพีรวุฒิ    วงค์ตันกาศ
5. นายภุมริน    ยมหา
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภานุมาศ    ต้นวงศ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    หมั้นเยือน
3. เด็กหญิงบุญญพร    พิทยาวิวัฒน์
4. เด็กหญิงเบญญสภา    มะณี
5. เด็กหญิงวาสนา    สุริยะเจริญ
6. เด็กหญิงสุธิดา    โสมเสมา
7. เด็กหญิงคชาภรณ์    เนตรยอง
8. เด็กหญิงกันยารัตน์    รุ่งเรืองสกุลลี
9. เด็กหญิงกัญญาภัทร    มูลกาศ
10. นางสาวสุธิชา    ปารินทร์
11. นางสาวณหฤทัย    สิงหชงส์
12. นางสาวภิรมพร    ยะชะระ
13. นางสาวอัศนี    ทรายกนกธารา
14. นางสาวพรธิดา    สิลาทิพย์
15. นางสาวธัญสุดา    วงศ์นัน
16. นางสาวลัดดาพร    คล่องกระโจนคีรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    สีแก้ว
2. นางสาวทัศนีย์    บุญสุข
3. นางยุภาพร    สุริยะเจริญ
4. นางสาวลักษิกา    เปี้ยอ้าย
5. นางสาวอภิจารินทร์    มาปินตา
3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายวโรดม    สมพงษ์อุทัย
2. นางสาวพนัชกร    หมื่นเมา
3. นางสาววธิดา    นันตาดี
4. นางสาวอทิตยา    หม่นสุ
5. นางสาวเมสินี    ติ๊บปิน
6. นางสาวกานต์มณี    คำมี
7. นางสาวทิฆัมพร    สมพงษ์อุทัย
8. นายดัสกร    กัญจนะ
9. นายธนวัฒน์    สุคำตา
10. นายสรวิช    นวลสอน
11. นางสาวนรีกานต์    มาฤทธิ์
12. นางสาวจันนกานต์    เมืองตาแก้ว
13. นางสาวนันทิกานต์    มหานินทร์
14. นางสาวทิฐินันท์    ป้อมฝั้น
15. นางสาวจันทร์เพ็ญ    วนาวินิจฉัย
16. นางสาวภัทรสุดา    เสาร์เปียง
17. นางสาววัลลภา    ปันใจ
18. นายนภดล    วงศ์อินทร์
19. นางสาวยุพเรศ    ศรีต๊ะใจ
20. นายนิรวิทย์    เป็งคำ
1. นางพิมพ์นิภา    กันทะธง
2. นางสาววริษา    ยิ่งเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................