งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤติญา    ปาลี
2. นายธีรวุฒิ    เจริญพงษ์
3. นายสุวิจักขณ์    แสนพรหม
1. นางธนาพร    วงค์วาน
2. นายมติ    ศิริพันธ์
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชจิรา    มหาวันแจ่ม
2. นางสาวอัญชลี    เสถะรักษ์
3. นางสาววิชชุลดา    ปัญโญใหญ่
1. นางแสงหล้า    เรืองพยัคฆ์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิรา    แก้วเชียงหวาง
2. นางสาวณิชกานต์    เชียงคำ
3. นางสาวศิโรรัตน์    สุคัมภีร์
1. นางสาวจิรัฐติกาล    ขวัญธนนภา
2. นางสาวสุพรรณษา    ชะเวียตะคุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................