งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 627
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    วงศ์จันทร์ติ๊บ
2. เด็กชายชัยชาญ    ชายสัก
3. เด็กชายกิตติพัฒน์    คำเชียงเงิน
4. เด็กชายสุขุมนันท์    กองฉันทะ
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์    จินามา
2. นายเสฎฐวุฒิ    วรรณภิระ
3. นายธีรภัทร    ใจปัน
4. นายธนกร    จอมอิ่น
1. นายนิพล    ปลุกเสก
2. นายบรรจบ    ชูมก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................