งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 628
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธีรพงศ์    มังคละวงค์
2. นายวุฒิชัย    สุทธดุก
3. นายภาคภูมิ    พรหมจักร์
4. นายพีรพัฒน์    บุญเดช
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายกรีฑาพล    วงศ์ษายะ
2. นายกฤษณะ    ก้อนจำปา
3. นายทยาวัต    สุริยะเสาร์
4. นายนครชัย    หล้ากาวี
1. นายนิพล    ปลุกเสก
2. นางศิริญญา    หล้าเต็น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................