งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวปกิตตา    ทาเส
2. นางสาวชาลิสา    อินตา
3. นายอาทิตย์    อัมพุชปฐาวี
4. นายพิสิษฐ์    เดชละ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายธนวัฒน์    สุภาวงค์
2. นายภุมริน    ยมหา
2 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    จินายะ
2. นายอาณุพัฒน์    สุทธิ
3. นายชัยวุฒิ    ปิ๊กต๊ะตอง
4. นางสาวพรรณฤทัย    มโนปัน
5. นางสาววรรัตน์    วนาศิริ
1. นายคเชนทร์    สุธรรมมา
2. นายอาทิตย์    อนุกูลอนันต์
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายสุธารักษ์    นิติวโรดม
2. นายนภสินธุ์    สายน้ำเย็น
3. นางสาวธัญญรัตน์    วรชินา
4. นายภานุวิชญ์    จุมปาลี
5. นายธนากร    อูปเสาร์
1. นางสาวณ อร    โภคะสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐพร    เทือกเถาสาร
4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอนุสรณ์    ทาโม่น
2. นายปรัชญา    หลี้แซม
3. นายกิตติพงษ์    โปทากาศ
4. นายปฏิภาณ    กรุณา
5. นายสรศักดิ์    แสงเดือน
1. นางสาวอรพรรณ    คำกาศ
2. นายอุทัย    คำเวียง
5 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิตา    ติคำ
2. นางสาวปวีณา    ดีติ๊บ
3. นางสาวสุทธิดา    ทองเหลือ
4. นายชญานนท์    มะโนแปง
5. นายวุฒิชัย    ใจซื่อ
1. นางสาวนพมาศ    ศิลาพงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................