งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวปาลิดา    แซ่ยะ
2. นางสาวกานติศา    แซ่ส้ง
3. นางสาวหนึ่งธิดา    แซ่เฒ่า
4. นางสาวบัวทอง    เตชะเลิศพนา
5. นางสาววัชรินภรณ์    ลีสหาวัฒนา
6. นางสาวยุภาวรรณ    น้อยแฮ
7. นางสาวกรุณา    ย่างกุลนันท์
8. นางสาวสุกัญญา    แซ่ย่าง
9. นางสาวกาญจนา    แซ่เฮ้อ
10. นางสาวระวี    เลาว้าง
1. นางสาวกัญวรา    ใจสุข
2. นางรัชนี    ตันมิ่ง
3. นายเกียรติพงษ์    ปันวัง
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    มะโนเสาร์
2. นางสาวคริสเทีย    แอนเฟทอาร์เซสเพนเน่
3. นางสาวอรพรรณ    อินทรา
4. นางสาวอัจฉราวดี    นิลสุวรรณ
5. นางสาวจิรา    ปางหลวง
6. นางสาวณัฐติกา    พรหมพฤกษ์
7. นางสาวอนัญลักษณ์    อินทจักร์
8. เด็กหญิงธนัชพร    มณีทอง
9. เด็กชายเอกสิทธิ์    เอกเรื่อง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    จะวะนะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ    ยศเพ็ชรกาศ
2. นางสาวอรทัย    ไชยวังเย็น
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวิพิมพ์ญาดา    โพชะจา
2. นางสาวศิรพิชญ์ศร    วรรณารักษ์
3. นางสาวทัตพิชา    จำปา
4. นางสาวพรชิตา    เจวิตา
5. นางสาวเพ็ญพิชชา    กากแก้ว
6. นางสาวลีลาวดี    ปาน้อย
7. นางสาวรมิดา    สีจา
8. นายสุพิชญ์ปกรณ์    สมหลวง
9. นายสิทธิกร    สายเครื่อง
10. นายปรัชญานนท์    แก้วก๋าขัด
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธนา    นามเทพ
2. นายธีรพงศ์    ปาระมี
3. นายอนุรักข์    สุขใจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................