งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    เทพขาว
2. เด็กหญิงพัชราภา    ลาวนันท์
3. เด็กหญิงอริสา    เมฆะ
4. เด็กหญิงดลลดา    วิวงศ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงอรณัชชา    กันธิยะ
6. เด็กหญิงชลธิชา    น้อยศักดิ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา    ทะวงศ์อารี
8. เด็กหญิงธัญชนก    ภิญโญจิตต์
9. เด็กหญิงวรรณนรี    ไข่แก้วณารัตน์
10. เด็กหญิงนวมน    ขันตยาภรณ์
1. นายธนกฤต    บุญทาจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................