งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลวิตรา    โกวัง
2. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์    มาพิทักษ์
1. นางปาจารีย์    ปัญโญใหญ่
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนมงคลวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    กันธะคำ
2. เด็กหญิงเนสินี    แสนทะนา
1. นางชญาณิศา    มาละแซม
2. นางสาวนุชจรีย์    บุญยะ
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราวัลย์    แก้วนินตา
2. เด็กหญิงพชรพร    พจน์วรนาท
1. นางยุภาพร    สุริยะเจริญ
2. นางสาวลักษิกา    เปี้ยอ้าย
4 โรงเรียนเมธีวุฒิกร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. สามเณรวิชยชาญณ์    วงศ์ษา
2. นายกิต    กิติวงค์
1. นางสาวนริศรา    ภูดอนตอง
2. นายวีระเดช    ปาระมี
5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชากีนา    อาแว
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ศรีวิชัย
1. นางลำจวน    พันธ์วิริยากุล
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    อ้ายใหญ่
2. เด็กหญิงวรัญญา    อุปละ
1. นายนิรันดร์    ศิริทองคำ
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    อินทะหลุก
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ทาฟู
1. นางพัชราภรณ์    มูลละ
2. นางศิริพร    ปัญญาอุ้ย
8 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ประทุมมา
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    กุยวารี
1. นางสาวบุษยพรรณ    ณ พิกุล
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    เงินต๊ะ
2. เด็กหญิงกัลยาวรรณ    วรรณชัย
1. นางสาวภัสรา    ธรรมปัญญา
2. นายไพรัตน์    บัวงาม
10 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณนิสา    บุตรเรือน
2. เด็กหญิงนิธิพร    วรรณภิระ
1. นางสาวชลิดา    โอดบาง
2. นางลาวัลย์    ขยันขาย
11 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสโรชา    ยอดราช
2. เด็กหญิงเกวลิน    ยอดแก้ว
1. นายสยาม    พรหมใจ
2. นางสาวสุภาณี    วงค์ปวน
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. สามเณรทวีทรัพย์    อินต๊ะฝั้น
2. สามเณรกิตติ    อ่อนแก้ว
1. นายศรัญญู    พิมใบ
2. นางสมพร    บุญมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................