งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ปันจุติ
2. เด็กชายจักรพันธ์    ยุวเบญจพล
3. เด็กชายก้องภพ    อุ่นเรือน
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณวัชร์วงษ์    สมนาศักดิ์
2. เด็กชายณัชกรัณย์    ช่างประดับ
3. เด็กชายกฤษฎา    คำเสน
1. นายทวีป    นวคุณานนท์
2. นางสาวสิรัชชา    วงค์คม
3 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายวายุ    ลุงแก้ว
2. เด็กชายอดุลวิทย์    ชัยศรี
3. นายกรกฏ    ภิรมย์วรากร
1. นายสรศักดิ์    ไชยเฉพาะ
2. นางโสภิต    ปินตาดง
4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุพรชัย    ไชยวงศ์
2. เด็กชายชยุตพงศ์    ตรีจิตร
3. เด็กชายอภิรัฐ    มูลมา
1. นางวาสนา    ศรีกิตตินนท์
2. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................