งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    เมืองสุวรรณ
2. นายธนพัฒน์    พัวศิริ
3. นายอัควุฒิ    ชัยประพันธ์
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายจิณณวัตร    รอดเรือน
2. นายเสกสรรค์    จอมชนะศึก
3. นายดุลวิท    ไพกุมภัณฑ์
1. นายทวีป    นวคุณานนท์
2. นายปกรณ์    กสิณฤกษ์
3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายภุริภัทร    กาใจ
2. นายธนวินท์    ต๊ะยะ
3. นางสาวธนาภรณ์    อุดทาเสด
1. นางวาสนา    ศรีกิตตินนท์
2. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................