งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    ยะเมฆ
2. เด็กหญิงนริศรา    เลิศอนันต์
1. นายจิรานนท์    วิชัยคำ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญจิรา    หมื่นกันทา
2. เด็กหญิงพนิตพร    สุริวัลย์
1. นางยุภาพร    สุริยะเจริญ
2. นางสาวลักษิกา    เปี้ยอ้าย
3 โรงเรียนเมธีวุฒิกร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ    เขียวธง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เขียวแป๋น
1. นางสาวนริศรา    ภูดอนตอง
2. นางสาวสุภาพร    ปังวา
4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติน    สุทะนวน
2. เด็กชายญาณภัทร    เครือบุญ
1. นางดวงพร    ริบแจ่ม
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายองค์    จ้องตา
2. เด็กชายมงคล    อำนาจวงศ์
1. นายบรรเจิด    คุรุกิจ
2. นางสาวสุภาภรณ์    ฤทธิพฤกษ์
6 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจริยา    ชมภูพล้อย
2. เด็กหญิงเซี้ยะ    อี้ปิง
1. นางฉฎาภา    ศรีพฤกษ์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายเขมทัด    ธนันชัย
2. เด็กหญิงวิภาดา    ใหม่ทองดี
1. นางสาวสุพรรณษา    ชะเวียตะคุ
2. นางสาวสุวนันท์    ติใหม่
8 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวิณี    ธรรมยะ
2. นางสาวเมธาวี    โปธาคำ
1. นางกาญจนา    เหลืองทา
2. นางสาวเสาวภาคย์    ไชยเดช
9 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกวินธิดา    พลมาตย์
2. เด็กหญิงปนัดดา    อุตโพธิ์
1. นายสยาม    พรหมใจ
2. นางสาวสุภาณี    วงค์ปวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................