งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    กันธรรม
2. เด็กหญิงชณัฐชญา    จำปาศักดิ์
1. นางสาวสาวิตรี    ไชยเทพ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายแสงชัย    ใจวงค์
2. เด็กชายธงชัย    เซ่งจ่าว
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์    ขัดสี
2. นายสราวุธ    ปันทวัง
3 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันวิสา    พนาสวรรค์
2. เด็กชายนันทวัฒน์    สุภากาศ
1. นายวีรพงศ์    แสงแฝง
2. นายเฉลิมชนม์    ดู่สอน
4 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    แถมโฮง
2. เด็กชายไชยวุฒิ    ใจพรหม
1. นางสาวณัชพิมพ์    ช่างแต่ง
2. นางสาวปิยะนุช    โสภากุล
5 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัยรดา    เมฆแสน
2. เด็กหญิงศิริพร    จะงะ
1. นายสุริยา    จงสา
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธฐิติกาญจน์    ดอกดวง
2. เด็กหญิงศศินัน    ธนาโชคโภคิน
1. นางสาวพัชราภร    หมื่นกันฑ์
2. นางสาวสุนรินทร์    สุรินทร์ศรี
7 โรงเรียนเมธีวุฒิกร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดาว    สาน
2. เด็กหญิงสุภาวิณี    คำแสน
1. นายเจนภพ    ปัญญาเหล็ก
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิตพัฒน์    บุญศรี
2. เด็กชายชัยธวัช    ดงแสนสุข
1. นางสาวจริญญารักษ์    ชัยมงคล
2. นางสาวอังคณา    โพธาศรี
9 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    จามพฤกษ์
2. เด็กชายพันธศักดิ์    ใจสีคำ
1. นางสาวณปภัช    ไชยวงค์ษา
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายจ้อย    น้อย
2. เด็กชายชานน    ร่มรื่น
1. นางศิราพร    พุฒิเศรษฐ์
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุเมธ    จะแล
2. เด็กชายเจตพล    สุภาษี
1. นางสาวดารานีย์    นิมิตรศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนกันต์    ศรีนันท์
2. เด็กหญิงนิธานันท์    พายุมั่ง
1. นางสาวอุทัยวรรณ    กันทาดง
2. นายโฆษิต    เรือนชื่น
13 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    ตำปาละ
2. เด็กชายติณณภพ    กันทาทรัพย์
1. นางสาวตรียามาส    อนุชัย
2. นางสุทธิพร    เกียรติวิภาค
14 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัชภูมิ    ชัยลังกา
2. เด็กชายสิรกานต์    เตียมวงค์
1. นางสาวศิริพร    สลีอ่อน
2. นางสาวอดิศา    แซลี่
15 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    รัตนแสง
2. เด็กชายนัทธพงศ์    อินไหล
1. นางศิริเพ็ญ    พินิจพรรณ
2. นางอุมาพร    แก้วปวน
16 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    จันตา
2. เด็กหญิงพิมพลอย    ชมภูทัน
1. นางสาวกัลยา    จุมปู
2. นางสาวรัชชดา    มะโนวงศ์
17 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวินี    ปะนันดราย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พรหมแก้ว
1. นายธีรพงศ์    ศรีมาเหล็ก
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................