งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 723
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายฐิตินันท์    ขานวล
2. นายณัฐนันท์    จันทร์ตาคำ
3. นางสาวภัทรดา    กิติทรัพย์
4. นายศิริพงษ์    วงศ์ใหญ่
5. นายธีรภัทร    โกลาเพ็ง
6. นายธีรศักดิ์    เจริญธง
7. นายภาณุวัฒน์    ใจบุญ
8. นายวัฒนชัย    สมบุญ
9. นายปรเมท    คำบัว
10. นายธีรศักดิ์    จินดาหลวง
1. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล    ปาละก้อน
2. นายภาสกร    เต็มขันธ์
3. นายศราวุธ    หลุยจำวัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................